Quyết định 1503/QĐ-TCHQ

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ - Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ngày 18/5/2018, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1503/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt là quản lý nợ thuế). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1503/QĐ-TCHQ

Số hiệu1503/QĐ-TCHQ
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhXuất nhập khẩu, Thuế - Phí - Lệ Phí
Nơi ban hànhTổng cục Hải quan
Người kýNguyễn Dương Thái
Ngày ban hành18/05/2018
Ngày hiệu lực18/05/2018
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1503/QĐ-TCHQ
Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN NỢ THUẾ KHOẢN THU KHÁC
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Căn cứ Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật quản thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật số
71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Luật số
106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB
Luật quản thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày
6/4/2016;
Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật quản thuế Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật quản thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết thi
hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một s
điều của các nghị định về thuế; Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định
chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Luật quản thuế;
Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh
vực hải quan được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016;
Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực
thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ
tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý
thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Thông sửa đổi, bổ sung Thông
38/2015/TT-BTC;
Căn cứ Thông số 155/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016 của Bộ Tài chính quy định chi
tiết thi hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ
quy định xử phạt vi phạm hành chính cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong
lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2013/NĐ-CP;
Căn cứ Thông 179/2013/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không khả năng thu hồi phát sinh trước ngày
01 tháng 7 năm 2007;
Căn cứ Thông số 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính ớng dẫn kế
toán nghiệp vụ thuế thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục thuế Xuất nhập khẩu,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình quản nợ thuế khoản thu khác
đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (gọi tắt quản nợ thuế).
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi nh kể từ ngày thay thế Quyết định s
1074/QĐ-TCHQ ngày 02/4/2014 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình
quản nợ thuế, nợ tiền chậm nộp, nợ phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Quyết định Quy trình ban hành kèm theo
Quyết định này thay đổi thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới.
Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đơn vị thuộc quan
Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái
QUY TRÌNH
QUẢN NỢ THUẾ VÀ KHOẢN THU KHÁC ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,
NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1805/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2018 của
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)
Phần I
QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy trình này hướng dẫn thực hiện việc phân loại, theo dõi đầy đủ, đôn đốc thu hồi nợ
kịp thời xử các khoản tiền thuế nợ khoản thu khác của người nộp thuế nghĩa
vụ phải nộp vào Ngân sách Nhà nước đã được quy định tại Luật Quản thuế số
78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản thuế số
21/2012/QH13; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế;
Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế
TTĐB Luật quản thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13
ngày 6/4/2016; các văn bản hướng dẫn thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng:
Đánh giá bài viết
1 86

Bài liên quan

0 Bình luận
Sắp xếp theo