Quyết định 1052/QĐ-BTP

Quyết định 1052/QĐ-BTP - Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự

Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2018 về Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự ngày 10/05/2018. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 1052/QĐ-BTP

Số hiệu1052/QĐ-BTP
Loại văn bảnQuyết định
Lĩnh vực, ngànhBộ máy hành chính
Nơi ban hànhBộ Tư pháp
Người kýĐặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực
10/05/2018
BỘ PHÁP
--------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 1052/QĐ-BTP
Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
BỘ TRƯỞNG BỘ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ pháp;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2707/QĐ-BTP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
pháp phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi ỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Học viện pháp,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức
chuyên sâu về pháp luật hình sự.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình
sự - hành chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Học viện pháp
Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ pháp;
- Lưu: VT, HVTP.
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN SÂU VỀ PHÁP LUẬT HÌNH
SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1052/QĐ-BTP ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng
Bộ pháp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Lớp học được tổ chức nhằm mục đích bồi dưỡng các kiến thức chuyên sâu về pháp luật
hình sự cho công chức, viên chức trẻ trong Danh ch Quy hoạch trình độ chuyên môn
sâu của Bộ pháp giai đoạn 2014-2020 một số công chức, viên chức các đơn vị
thuộc Bộ pháp.
Nội dung chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo người tham gia bồi dưỡng lĩnh hội được
các chính sách, kiến thức mới, chuyên sâu về pháp luật hình sự để giải quyết tốt c
nhiệm vụ của Bộ pháp, ngành Tư pháp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn
hoạt động.
II. NỘI DUNG
1. Nội dung bồi dưỡng
- Sự cần thiết, quan điểm ch đạo những điểm mới bản của BLHS m 2015; một
số nội dung cần lưu ý của Nghị quyết số 41/2017/QH13 về thi hành BLHS.
- Quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại trong Bộ luật Hình sự
Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2015.
- Các quy định mới thuộc Phần chung của BLHS năm 2015 về tội phạm, hình phạt
những nội dung liên quan; những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.
- Những quy định mới thuộc nhóm các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, tính mạng,
sức khỏe, nhân phẩm danh dự của con người; xâm phạm quan hệ s hữu.
- Những quy định mới thuộc nhóm các tội xâm phạm trật tự quản kinh tế, môi trường.
- Những quy định mới thuộc nhóm các tội xâm phạm an toàn, trật tự công cộng, trật tự
quản hảnh chính; tội phạm về ma túy, tham nhũng các tội xâm phạm hoạt động
pháp.
2. Đối tượng tham gia tập huấn
Công chức, viên chức trẻ trong Danh sách Quy hoạch trình độ chuyên môn sâu của Bộ
pháp giai đoạn 2014-2020 một số công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.
Công chức, viên chức của một số bộ, ngành địa phương.
3. Số lượng bồi dưỡng
50 người/1 lớp.
4. Chiêu sinh
Bộ pháp gửi công n chiêu sinh tới các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cử người tham gia
lớp học.
Học viện pháp gửi công văn chiêu sinh tới các bộ, ngành địa phương.
5. Cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng
Để nâng cao chất lượng tổ chức lớp học, Học viện pháp sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn
thành chương trình bồi dưỡng cho những học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng.
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng là:
(i) Tham gia học tập đầy đủ các nội dung quy định của chương trình bồi dưỡng.
(ii) Thực hiện đúng nội quy quy chế lớp học.
6. Thời lượng, thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời lượng bồi dưỡng: 3 ngày;
Đánh giá bài viết
1 67
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo