Nghị quyết 139/NQ-CP 2018

Nghị quyết số 139/NQ-CP năm 2018

Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2018 về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành.

Tóm tắt Nghị quyết 139/NQ-CP 2018

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 139/2018/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho Doanh nghiệp.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các cải cách, đặc biệt cắt giảm các chi phí bất hợp lý, đơn cử như việc đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký doanh nghiệp, giảm thành phần giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra thực hiện một số giải pháp khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp như:

  • Thực hiện nghiêm việc cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh đã nêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2018;
  • Rà soát, sửa đổi các quy chuẩn kỹ thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh;
  • Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Quyết định 559/QĐ-CP năm 2017;
  • Đẩy nhanh việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia theo Nghị quyết 36a/NQ-CPnhằm cắt giảm chi phí giao dịch giữa DN và CQNN.

Xem chi tiết nội dung chương trình hành động tại Nghị quyết 139/2018/NQ-CP có hiệu lực thi hành ngày 09/11/2018.

Đánh giá bài viết
1 143
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo