Chỉ thị 29/CT-TTg 2018

Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2018 về quản lý nhà chung cư

Chỉ thị 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Tóm tắt nội dung Chỉ thị 29/CT-TTg 2018

Công khai dự án chung cư vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 về tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Danh mục các dự án nhà chung cư không đảm bảo quy định về phòng cháy, chữa cháy; không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định.

Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư, đặc biệt là chiếm dụng, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư trái quy định, Bộ Công an cần phải điều tra, khởi tố và truy cứu trách nhiệm.

Về phía địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cũng có trách nhiệm tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, đặc biệt là các chung cư cao tầng có đông dân cư sinh sống.

Bên cạnh đó, UBND cấp tỉnh cũng cần ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định; Đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các trường hợp mua căn hộ chung cư có đủ điều kiện…

b) Nghien cUu, sua d6i, b6 sung cac quy djnh vS phful di~n tich thuQc
sa
hfru chung va
sa
hfru rieng trong cac quy chuc1n,tieu chuc1nxay d\ffig co lien quan;
c) Ph6i hQ'Pvm cac BQ,nganh, dia phuong d~y m~ cong mc ph6 biSn,
tuyen truySn phap 1u~tvS xay d\ffig, nha
a,
kinh doanh b~t dQng sfm.
Don d6c, huang dful chinh quySn cac dia phuong, cac t6 chuc, ca nhan
t6 chuc triSn khai th\fc hi~n cac quy dinh cua phap 1u~tvS nha
a,
d~c bi~t 1a
phap 1u~tquy dinh vS qmin 1ysu d\lng, v~n hanh nha chung cu;
d) Ph6i hqp v6i cac dia phuong tang cuemg cong tac kiSm tra, thanh tra
vi~c th\fc hi~n cac quy dinh phap 1u~tvS quan 1y, v~n hanh nha chung cu,
kip thai phat hi~n va xu 1ynghiem cac sai ph~m theo th~m quySn.
2. BQCong an
a) Ph6i hqp v6i cac dia phuong tang cuemg ph6 biSn tuyen truySn cac
quy dinh cua Lu~t Phong chay chua chay va cac van ban huang dfin thi hanh;
cac bi~n phap, giiiiphap bao dam an toan phong chay chua chay ~i cac chung cu;
b) Chi d~o cac co quan chuc nang nang cao ch~t 1uQ1lgth~m djnh d\f an,
th\fc hi~n cong tac nghi~m thu; tang cuemg cong tac thanh tra, kiSm tra, xu 1y
vi ph~m cac quy dinh vS phong chay chua chay cling nhu vi~c th\fc hi~n
thfun djnh, nghi~m thu vSphong chay va chua chay; bao dfunthanh tra, kiSmtra du
s6 l~n, s6 1uQ'ttheo dung quy dinh cua Nghi dinh s6 79/2014/ND-CP ngay 31
thang 7 nam 2014 cua Chinh phu d(~iv6i cac d\f an d~u tu xay d\ffig nha -
chung cu; don d6c co
sa
bao dam cac diSuki~n vS an toan phong chay, chua chay,
t6 chuc, duy tri llJC1ugng, phuong ti~n phong chay, chua chay t~i ch6; xu 1y'
nghiem cac vi ph~m vS phong chay, chua chay;
c) Chu tri, ph6i hQ'Pvm cac co quan co lien quan t6 chuc diSu tra, khCrit6,
truy Clru trach nhi~m d6i v6i cac chit thS co hanh vi vi ph~m nghiem trQng
trong quan 1y,su d\lllg, v~ hanh nha chung cu, ~c bi~t 1ahanh vi chiSm d\lllg,
su d\lng kinh phi bao tri ph~n
sa
hun chung cua nha chung cu trai quy dinh
cua phap 1u~t;
d) Cong khai tren C6ng thong tin di~n tu cua BQCong an danh m\lc cac
d\f an nha chung cu khong dam bao cac quy dinh vS phong chay chua chay,
khong mua bao hiSm chay n6 b~t bUQCtheo quy dinh cua phap 1u~t.
3. BQTai nguyen va Moi tfUemg
Ra soat, danh gia, kiSn nghi nhUng b~t c~p, vuang m~c cua phap 1u~tvS
d~t dai lien quan dSn chS dQ su d\lng, quan 1y d~t xay d\ffig khu chung cu,
c~p Gi~y chUng nh~n quySn su d\lllg d~t, quySn
sa
hfru nha
a
va tai san khac
g~n 1iSnv6i d~t d6i v6i nha chung cu.
4. Uy ban nhan dan cac tinh, th~lnhph6 tf\ICthuQc Trung uong
a) TiSp t\lC d~y m~nh vi~c t6 chuc ph6 biSn tuyen truySn cac quy dinh
cua phap 1u~tvS nha
a,
phap 1u~tvS phong chay chua chay, d~c bi~t 1a cac
quy dinh lien quan dSn vi~c quan 1y, su d\lllg, v~n hanh nha chung cu tren
dia ban;
2
b) Ban h~mhtheo thAm quySn cac van ban quy dinh, huang dful C\lthS
vi~c quan 1ysu d\lng, v~ hanh nha chung cu dStriSn khai ap d\lng tren dia ban;
Cong b6 quy ho~ch chi tiSt xay d\ffig, quy ho~ch do thi, d\f an d~u tu
xay d\ffig chung cu, trong do xac dinh r5 ph~m vi, ranh gi6i ph~n di~n tich
xay d\fng chung cu, ph~n di~n tich d~t su d\lng chung trong khu do thi.
c) Chi d~o cac co quan chuc nang tren dia ban triSn khai th\fc hi~n
nghiem tuc cac quy dinh lien quan dSn cong tac quan 1y su d\lng, v~n hanh
nha chung cu theo quy dinh cua Lu~t Nha
a
2014, Nghi dinh s6 99/2015/ND-CP
ngay 20 thang 10 nam 2015 cua Chinh phu quy dinh chi tiSt va huang d~n
mQt s6 diSu cua Lu~t Nha
a
va Quy chS quan 1y v~n hanh nha chung cu
ban hanh kern theo Thong tu s6 02/20 16/TT-BXD ngay 15 thang 02 nam 2016
va Thong
tu
s6 28/2016/TT-BXDngay 15thang 12nam 2016 cua BQXay d\fllg;
Th\fc hi~n ra soat vi~c su d\lllg d~t xay d\fllg chung cu dam bao phil hqp
v6i quy ho~ch, kS ho~ch su d\lng d~t, quy ho~ch xay d\ffig chi tiSt duQ'cc~p
co thAm quySn phe duy~t; ra soat vi~c ch~p hanh Gi~y phep xay d\fng cac d\f
an chung cu lien quan dSn vi~c c~p Gi~y chung nh~n quySn su d\lllg d~t,
quySn
sa
hfru nha
a
va tai san khac g~n 1iSnv6i d~t co anh huang dSn quySn
1Q'iva IQ'iich hQ'Pphap cua nguai dan mua nha, nhim giai quySt dfu diSm
nhUng tranh ch~p, khiSu ki~n trong thai gian vua qua.
d) Ban hanh khung gia dich V\l quan 1y v~n hanh nha chung cu theo
quy dinh cua phap 1u~tvS nha
a;
d) Kien quySt t6 chuc cu5ng chS thu h6i kinh phi bao tri ph~n
sa
hfru
chung cua nha chung cu theo quy dinh cua phap 1u~t vS nha
a
va Quy chS
quan Iy, su d\lng nha chung cu da: ban hanh; xu 1y nghiem cac truang hQ'p
thanh vien Ban quan tri su d\lng kinh phi bao tri trai quy dinh cua phap 1u~t;
e) Yeu c~u cac chu d~u tu va cac chu
sa
huu can hQ mua bao hiSm
chay n6 theo quy dinh cua phap 1u~tvS phong chay chua chay va phap lu~t
kinh doanh bao hiSm;
g) Chi d?o Uy ban nhan dan cac qu~, huy~n tren ph~ vi dia ban ban hanh
quySt dinh cong nh~n Ban quan
tri
nha chung cu theo quy dinh cua phap lu~t
vS nha
a;
Uy ban nhan dan c~p phuang theo d5i, kiSm tra, giai quySt cac
vu6ng m~c phat sinh trong cong tac quan ly su d\lng, v~n hanh nha chung cu
theo thftm quySn ho~c bao ca,oco quan co thftm quySn xem xet, giai quySt;
h) Ph6i hqp vm BQCong an chi d~ocac co quan chuc nang cua dia phuong
tang cuang cong tacphoii
g
ch6ng chay, n6; t6 chuc t~p hu~n, diSn t~p nghi~p
V\lphong chay chua chay cho cu dan; thuang xuyen kiSm tra, ra soat cac co
sa
co
nguy co chay cao tren dia ban, d~c bi~t Ia cac chung cu cao t~ng co dong dan
cu sinh s6ng, kip thc1iphat hi~n ch~n chinh, kh~c ph\lc cac vi ph~m;
i) Chi d?o Sa Tai nguyen va Moi wang Clladia phuong khftnwong ra soat,
kiSm tra va dfty m~nh cong tac c~p Gifty chUng nh~n quySn su d\lng dftt,
quySn
sa
hfru nha
a
va tai san khac g~n 1iSnv6i dftt cho cac truang hqp mua
can hQ chung cu co du diSu ki~n theo quy dinh cua phap lu~t tren dia ban;
3
Đánh giá bài viết
1 144
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo