Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ là mẫu sổ được lập ra để ghi chép chi tiết về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp siêu nhỏ. Mẫu được ban hành theo Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo Thông tư 132

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S1-DNSN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Năm:..........................

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Kinh doanh dịch vụ

Kinh doanh hàng hóa

Hoạt động khác

....

A

B

C

D

1

2

3

4

5

Cộng số phát sinh trong kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: …

…..., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mẫu số S1-DNSN: Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 183
0 Bình luận
Sắp xếp theo