Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng không lập biên bản

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng. Mẫu quyết định nêu rõ nội dung xử phạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng như sau:

………………………….
………………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………/QĐ-XPVPHC

…………….., ngày …… tháng …… năm ……..

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng
và quản lý lâm sản theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

Căn cứ Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ…………………………………………………………………………………….;

Căn cứ Văn bản giao quyền số …..……../……… ngày .... tháng ... năm …….. (nếu có),

Tôi:…………………..………..Chức vụ:……………………Đơn vị:……………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối với:

Ông (bà)/tổ chức:.................................................................................................................

Sinh ngày .... tháng ... năm …………Quốc tịch:……………………..Nghề nghiệp:.........

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Giấy CMND/ hộ chiếu/Quyết định thành lập/ĐKKD số: ....................................................

Cấp ngày: ……………………………………………Nơi cấp:...........................................

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: ..........................................................................

..............................................................................................................................................

quy định tại:..........................................................................................................................

Địa điểm xảy ra vi phạm:.....................................................................................................

Các tình tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có):......................................................

.............................................................................................................................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

1. Hình thức xử phạt chính:.................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Mức phạt...........................................................................................................................

2. Hình thức xử phạt bổ sung...........................................................................................

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:.....................................................................................

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Quyết định này được:

Giao cho ông (bà)/tổ chức………………………………………………………. để chấp hành Quyết định xử phạt.

Trường hợp bị xử phạt tiền, ông (bà)/tổ chức có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt hoặc nộp vào tài khoản số…………………………………………………. tại Kho bạc Nhà nước ………………………………………... trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là…………. ngày; thời hạn thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả là………………..ngày, kể từ ngày được giao Quyết định này.

Nếu quá thời hạn trên mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức bị tạm giữ ………………………………………………………….. để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt.

Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho………………………………………………………………………………..để thu tiền phạt.

3. …………………………………………………………………………………….để tổ chức thực hiện Quyết định này.

4. Gửi cho………………………………………………………………………..…để biết/.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: Hồ sơ.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên)

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Mẫu quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Đánh giá bài viết
1 112
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo