Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý. Mẫu nêu rõ nội dung quyết định, người được bổ nhiệm... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý như sau:

UBND ...................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: ..............

............., ngày...tháng...năm...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ......(1)....... .......(2).......

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ …………………(3)…………………

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn............(4)................ giữ chức vụ ............. (1)........... …........(2)............, trực thuộc Sở Công thương;

Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày ....... tháng ......năm ..........

Phụ cấp chức vụ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng ban liên quan và Ông/Bà ..........(1).......... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, VP, .....

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Chức vụ được bổ nhiệm.

(2) Tên Phòng, đơn vị.

(3) Căn cứ ban hành VB.

(4) Họ và tên người được bổ nhiệm.

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Mẫu quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý

Đánh giá bài viết
1 846
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo