Mẫu lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu bản lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu bản lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu bản lý lịch được lập ra để ghi chép về lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế. Mẫu nêu rõ thông tin lý lịch của các thành viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA THÀNH VIÊN NHÓM NGHIÊN CỨU
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG

1. Thông tin chung:

- Họ và tên:

- Ngày/tháng/năm sinh:

- Quê quán:

- Chỗ ở hiện nay:

- Địa chỉ liên hệ: (điện thoại cơ quan, nhà riêng, di động; e-mail...)

- Chức vụ:

2. Quá trình đào tạo:

STT

Thời gian

Cơ sở đào tạo

Trình độ và chuyên ngành đào tạo

1

2

3. Các hướng nghiên cứu khoa học chủ yếu:

3.1. Kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây:

Chủ trì hoặc tham gia chương trình, đề tài, nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu:

STT

Tên chương trình, đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Chủ trì

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kết quả nghiệm thu

Công trình khoa học đã công bố (chỉ nêu tối đa 5 công trình tiêu biểu nhất):

STT

Tên công trình khoa học

Tác giả/Đồng tác giả

Địa chỉ công bố

Năm công bố

3.2. Kết quả đào tạo trong 5 năm gần đây:

Hướng dẫn thạc sỹ, tiến sỹ:

STT

Tên đề tài luận văn,

luận án

Đối tượng

Trách nhiệm

Cơ sở đào tạo

Năm bảo vệ

Nghiên cứu sinh

Học viên cao học

Chính

Phụ

Biên soạn sách/tài liệu phục vụ đào tạo đại học và sau đại học:

STT

Tên sách

Loại sách

Nhà xuất bản và năm xuất bản

Chủ biên hoặc tham gia

.............., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của cơ quan chủ trì

Thành viên nhóm nghiên cứu

Mẫu bản lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu bản lý lịch khoa học của thành viên nhóm nghiên cứu nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 39
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo