Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông là mẫu giấy được lập ra để xác nhận về việc đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là điểm mới trong của Luật Giáo dục 43/2019/QH14 (sửa đổi). Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới 

Ngày 29/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT về việc quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Theo đó, từ 13/8/2020, sử dụng mẫu GCN hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Theo điều 34 của Luật Giáo dục 2019 sửa đổi thì Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông sẽ do hiệu trưởng nhà trường cấp.

Cùng với đó, người được cấp giấy này có thể đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông khi người học có nhu cầu, hoặc để theo học giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định pháp luật.

Nội dung cụ thể mẫu Giấy được trình bày dưới đây.

2. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư 18/2020/TT-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Họ và tên: (1) ...............................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: (2) ...........................................................................

Nơi sinh: (3) ..................................................................................................

Giới tính: (4) .......................................Dân tộc: (5)........................................

Đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, năm (6)............................

Tại: (7) .......................................................................................................

Huyện (Quận, TX, TP thuộc tỉnh).............................................Tỉnh/Thành phố .........

 

......(8)......., ngày...tháng...năm..(9).

 

...............(10)...............

Số hiệu: (11).....................................

Số vào sổ gốc cấp GCN: (14)…………..…….

3. Cách ghi nội dung trên Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDPT

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có kích thước 19x13,5 cm. Mặt trước nền màu nâu có hình Quốc huy, các chữ in màu vàng. Mặt sau nền màu trắng, hoa văn viền màu vàng, chữ màu đen, hình trống đồng in chìm chính giữa.

Trong đó, ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh; Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

(1) Ghi họ tên của người được cấp giấy chứng nhận theo giấy khai sinh.

(2) Ghi ngày tháng năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh từ ngày 1 đến ngày 9, tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì ghi thêm số 0 phía trước; ghi năm sinh đầy đủ 04 chữ số (Ví dụ: 07/02/1981).

(3) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo giấy khai sinh.

(4) Ghi “Nam” hoặc “Nữ” theo giấy khai sinh.

(5) Ghi theo giấy khai sinh.

(6) Ghi năm hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

(7) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

(8) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính.

(9) Ghi ngày tháng năm cấp giấy chứng nhận.

(10) Thủ trưởng cơ sở giáo dục nơi người học hoàn thành chương trình trung học phổ thông ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(11) Do cơ quan in phôi ghi.

(12) Do cơ sở giáo dục ghi vào sổ gốc cấp giấy chứng nhận.

4. Mẫu giấy xác nhận hoàn thành chương trình cấp THPT theo Quyết định số 39/2008/QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH LỚP.... (3)
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Họ và tên: (4) ...............................................................................................

Sinh ngày: (5) ...............................................................................................

Nơi sinh: (6) ..................................................................................................

Đã hoàn thành chương trình lớp .........../12 (7) cấp THPT, năm học: ..........

Xếp loại hạnh kiểm cuối năm học (8): ............... Xếp loại học lực cuối năm học (9): .......

Tại: (10) .......................................................................................................

Huyện (Quận, TX, TP thuộc tỉnh).............................................Tỉnh/Thành phố .........

 

............., ngày...tháng...năm...

 

...............(13)...............

Vào sổ cấp GCN số: (14)…………..…….

Ngày ........... tháng ............ năm ..............

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi tên Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương.

(2) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học theo học chương trình trung học phổ thông.

(3) Ghi rõ Lớp 10, Lớp 11 hoặc Lớp 12.

(4) Ghi đầy đủ họ, tên đệm và tên theo giấy khai sinh.

(5) Ghi đầy đủ ngày sinh, tháng sinh, năm sinh theo giấy khai sinh. Nếu ngày sinh là ngày 1 đến ngày 9; tháng sinh là tháng 1, tháng 2 thì thêm số 0 ở đằng trước (Ví dụ: 01, 02,…). Năm sinh ghi đầy đủ 04 chữ số.

(6) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là nơi sinh của người học theo giấy khai sinh.

(7) Ghi rõ 10/12 hoặc 11/12 hoặc 12/12.

(8), (9) Ghi theo học bạ.

(10) Ghi tên cơ sở giáo dục nơi người học theo học chương trình trung học phổ thông.

(11) Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính.

(12) Ghi ngày tháng năm cấp Giấy chứng nhận.

(13) Hiệu trưởng nhà trường hoặc Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên nơi người học theo học ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu theo quy định.

(14) Số ghi vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

5. Kích thước mẫu giấy xác nhận về việc đã hoàn thành chương trình GDPT mới

Mặt trước:

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Mặt sau:

Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông

Mời các bạn tham khảo thêm các mẫu giấy Giáo dục - Đào Tạo khác tại mục Biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 3.642
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo