Mẫu giấy đề nghị giám định khả năng lao động

Mẫu giấy đề nghị về việc giám định khả năng lao động

Mẫu giấy đề nghị về việc giám định khả năng lao động là mẫu giấy được lập ra để đề nghị về việc giám định khả năng lao động. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung giám định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị về việc giám định khả năng lao động như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

GIẤY ĐỀ NGHỊ
GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Kính gửi: ....................................................................................................

Tên tôi là ............................................................................. giới tính: □ nam □ nữ

Sinh ngày ……..... tháng …....... năm …........... Số Sổ BHXH: ........................................

Số CMND ……...……….……… cấp ngày …....... tháng …....... năm …........... tại ..........

Địa chỉ hiện tại: ................................................................................................................

Nghề nghiệp: ........................................................................ Chức vụ: ..........................

Là cán bộ/nhân viên của .................................................................................................

Tình trạng bệnh tật, thương tật: ......................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

Giám định: □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp

Loại hình giám định:

1. Giám định do tai nạn lao động □

2. Giám định do bệnh nghề nghiệp □

3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí □

4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □

Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành.

Người sử dụng lao động
hoặc UBND phường, xã, thị trấn
(Ký tên, đóng dấu)

Người viết giấy đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí nghiệp,...

- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ quan, xí nghiệp,... hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.

Mẫu giấy đề nghị về việc giám định khả năng lao động

Mẫu giấy đề nghị về việc giám định khả năng lao động

Đánh giá bài viết
1 122
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo