Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí cho sinh viên

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí dành cho sinh viên là mẫu đơn được sinh viên lập ra để xin được miễn, giảm học phí. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của sinh viên... Mẫu được bàn hành theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin miễn, giảm học phí tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin miễn, giảm học phí dành cho sinh viên như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Trường Đại học .............................

Họ và tên: .................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................................

Nơi sinh: ...................................................................................................

Lớp: ....................... Khóa:........................... Khoa/Viện: ..........................

Mã số sinh viên: .......................................................................................

Thuộc đối tượng: (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định 86)

..................................................................................................................

Đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí (ghi rõ tên cơ sở đã được hưởng chế độ miễn giảm học phí, cấp học và trình độ đào tạo):

..................................................................................................................

Căn cứ vào Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

.................., ngày...tháng...năm...

Xác nhận của Khoa/ Viện

(hoặc bộ phận Quản lý sinh viên)

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí dành cho sinh viên

Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí dành cho sinh viên

Đánh giá bài viết
2 8.158
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo