Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện du lịch

Mẫu đơn đề nghị về việc thành lập văn phòng đại diện

Mẫu đơn đề nghị về việc thành lập văn phòng đại diện là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được thành lập văn phòng đại diện du lịch. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người đề nghị, thông tin về văn phòng... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc thành lập văn phòng đại diện như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Luật Du lịch và các văn bản quy định chi tiết, chúng tôi:

1. Thông tin chung về cơ quan/tổ chức:

Tên cơ quan/tổ chức: ........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................................

Năm thành lập: .................................................................................................

Giấy phép thành lập: ........................................................................................

Nơi đăng ký thành lập: .....................................................................................

Số vốn đăng ký: (nếu có) .................................................................................

Điện thoại: ……………………… Fax: ..............................................................

Website: ………………………… Email: ..........................................................

Người đứng đầu/đại diện theo pháp luật: .......................................................

Chức vụ: .........................................................................................................

Quốc tịch: .......................................................................................................

2. Các lĩnh vực hoạt động chính:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Tóm tắt các hoạt động trong thời gian gần đây:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện của …………………………… với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

Tên tiếng Việt: ..............................................................................................

Tên tiếng Anh: ..............................................................................................

Tên viết tắt: ..................................................................................................

Địa điểm (dự kiến): ......................................................................................

2. Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Họ và tên: .....................................................................................................

Giới tính: .......................................................................................................

Quốc tịch: .....................................................................................................

Số hộ chiếu: .................................................................................................

Do:……………………… cấp tại:………ngày……..tháng……..năm…………

3. Tổng số nhân viên (dự kiến):

Số nhân viên có quốc tịch nước ngoài: ………………………..người

Số nhân viên Việt Nam: ………………………………………….người

4. Các nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

5. Kế hoạch dự kiến triển khai hoạt động trong thời gian tới:

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Chúng tôi cam kết:

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo.

- Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện cơ quan du lịch nước ngoài, tổ chức du lịch quốc tế và khu vực tại Việt Nam./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ….;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu đơn đề nghị về việc thành lập văn phòng đại diện

Mẫu đơn đề nghị về việc thành lập văn phòng đại diện

Đánh giá bài viết
1 262
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo