Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà là mẫu đơn đề nghị được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được cấp số nhà. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, thông tin ngôi nhà xin được cấp số... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị cấp số nhà tại đây.

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà

Nội dung cơ bản của Mẫu đơn đề nghị cấp số nhà như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỐ NHÀ

(Trường hợp cấp số nhà mới theo hình thức đơn lẻ)

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân (thị xã) ………….

- Uỷ ban nhân dân (cấp xã) …..………..….

Tên tôi là: ................................................................................................................

Giấy CMND số: ...................................., cấp ngày....tháng....năm....

tại: ...........................................................................................................................

Nay tôi làm đơn đề nghị cấp số nhà cho căn nhà tại Đường .................................

Tổ ................................, Khu phố........................... Phường .................................

Nguồn gốc căn nhà: ...............................................................................................

Ý kiến xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường

(Nêu rõ nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng và không có tranh chấp).

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

.........., ngày...tháng...năm...
TM. UBND …………………….....

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 12.139
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo