Mẫu đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cấp lại... Mẫu được ban hành theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

............., ngày...tháng...năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

………(1)....... thẻ hướng dẫn viên du lịch ……..(2)……..

Kính gửi: Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch………………..

- Họ và tên (chữ in hoa): ....................................................................................

- Ngày sinh: ………./……./………….. - Giới tính: □ Nam □ Nữ

- Dân tộc: …………………………….. - Tôn giáo: ...............................................

- Giấy Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................

- Nơi cấp:…………………………………………… - Ngày cấp: ...........................

- Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

- Địa chỉ liên lạc: ................................................................................................

- Điện thoại:…………………………………………. Email: .................................

- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: ......................................................

+ Loại: □ Nội địa □ Quốc tế □ Tại điểm

+ Số thẻ:………………. - Nơi cấp:……………….. - Ngày cấp: …../……./……..

- Lý do đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ: ...................................................................

Căn cứ vào các quy định hiện hành, kính đề nghị Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố……… thẩm định và ……(1)….. thẻ hướng dẫn viên du lịch ……(2)…… cho tôi.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch./.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Cấp đổi (trong các trường hợp quy định tại Điều 62 Luật Du lịch); cấp lại (trong các trường hợp quy định tại Điều 63 Luật Du lịch);

(2) Quốc tế, nội địa hoặc tại điểm.

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Mẫu đơn đề nghị về việc cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Đánh giá bài viết
1 1.504
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo