Mẫu danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định là mẫu bảng được lập ra để ghi chép về danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định. Mẫu nêu rõ các đề tài nghiên cứu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định như sau:

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN TỔ CHỨC THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC
--------------

DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ THẨM ĐỊNH TRONG 12 THÁNG VỪA QUA TÍNH ĐẾN NGÀY LẬP DANH MỤC

(TỪ THÁNG ..../20... ĐẾN THÁNG .../20...)

STT

Tên nghiên cứu

Chủ nhiệm đề tài/ Nghiên cứu viên chính

Cơ quan chủ trì/ Tổ chức nhận thử

Cấp quản lý

Ngày thẩm định

Kết quả thẩm định1

Lần thẩm định2

Ghi chú:

1. Kết quả thẩm định: Chấp thuận, chấp thuận nhưng cần sửa chữa bổ sung, không chấp thuận

2. Lần thẩm định: Thẩm định lần đầu, thẩm định lại, thẩm định giữa kỳ, thẩm định kết quả nghiên cứu (nghiệm thu).

............., ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Mẫu bảng ghi chép danh mục các nghiên cứu được hội đồng đạo đức thẩm định

Đánh giá bài viết
1 33
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo