Mẫu công văn thông báo triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn

Mẫu công văn thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo

Mẫu công văn thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo là mẫu bản công văn được lập ra để thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo. Mẫu công văn nêu rõ nội dung thông báo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu công văn thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo như sau:

UBND ..................

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: ..................

V/v thông báo triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn .......(1).......

..............., ngày...tháng...năm...

Kính gửi: Giám đốc các doanh nghiệp có hoạt động .......(1)........

Sở Công Thương tổ chức lớp huấn luyện định kỳ và cấp giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong hoạt động .......(1)....... cho tất cả các đối tượng có liên quan đến hoạt động .......(1)....... trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở danh sách đăng ký học viên của các đơn vị, Sở Công Thương thông báo cụ thể về lớp huấn luyện như sau:

- Thời gian học: .....(2)......

- Địa điểm học:……(3)…..

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập học viên.

Thông tin liên hệ: Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường - Sở Công Thương./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, ....(4).....

GIÁM ĐỐC (5)

(Ký tên, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Lĩnh vực đào tạo.

(2) Thời gian tổ chức.

(3) Địa chỉ tổ chức.

(4) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

(5) Nếu người ký văn bản là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”; nếu là Chánh Văn phòng thì ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước, bên dưới ghi “CHÁNH VĂN PHÒNG”.

Mẫu công văn thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo

Mẫu công văn thông báo về việc triệu tập học viên lớp huấn luyện, tập huấn an toàn đào tạo

Đánh giá bài viết
1 1.570
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.