Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản là mẫu biên bản được lập ra khi có sự thanh lý hợp đồng vay tài sản. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin của người cho vay, thông tin của công ty cho vay nợ, tổng số tiền cho vay... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản tại đây.

Biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu hợp đồng kinh tế và biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

----------------------

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN

- Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự 2015

- Căn cứ hợp đồng vay nợ số ....................................... ký ngày....tháng.....năm.... giữa Ông ............................... với Công ty ..................................

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm...... tại văn phòng Công ty .................... chúng tôi gồm có:

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Người cho vay)

Ông (Bà): .................................................... Chức vụ: ................................................

Ông (Bà): ......................................................... Chức vụ: ...........................................

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Điện thoại: ................................................... Fax: .....................................................

Tài khoản: .................................................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Công ty vay nợ)

Ông (Bà): ................................................. Chức vụ: ...................................................

Ông (Bà): ...................................................... Chức vụ: ..............................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................... Fax: .........................................

Tài khoản: .................................................................................................................

Hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng trên với các nội dung sau đây:

Bên B đã thanh toán đúng và đủ cả gốc và lãi số tiền đã mượn Bên A theo hợp đồng số ............................... ký ngày...........tháng........năm.........

Tổng số tiền thanh toán gồm có:

- Tiền gốc .................................................................................................................

- Tiền lãi ...................................................................................................................

- Tổng cộng ..............................................................................................................

(Viết bằng chữ .........................................................................................................)

Kể từ ngày ..........., hợp đồng số ........... được thanh lý xong quyền, nghĩa vụ của hai bên đã thực hiện đầy đủ và chấm dứt mà không có vướng mắc hay tranh chấp gì.

Biên bản này được thành lập 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
NGƯỜI LÀM CHỨNG 1 NGƯỜI LÀM CHỨNG 2
Đánh giá bài viết
1 2.952
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo