Mẫu biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, nội dung biên bản... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

............, ngày...tháng...năm...

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN XÁC ĐỊNH
NHIỆM VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG
VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên đề xuất nhiệm vụ:

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

3. Cơ quan chủ trì:

4. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm):

5. Ngày họp:

6. Địa điểm họp:

7. Số thành viên hội đồng có mặt trên tổng số thành viên:……….

8. Số người vắng mặt:......., gồm các thành viên:

9. Khách mời dự:

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng nghe các ủy viên phản biện đọc bản nhận xét/đánh giá và các ủy viên nhận xét về đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương.

2. Hội đồng nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản biện về từng nội dung đánh giá theo các tiêu chí.

3. Hội đồng trao đổi, thảo luận theo từng nội dung đánh giá. Ý kiến cụ thể tại phụ lục 1 đính kèm.

4. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương, kết quả bỏ phiếu đánh giá như sau:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Đạt”:

- Số phiếu đánh giá ở mức “Không đạt”:

5. Kết luận và kiến nghị của Hội đồng:

a. Đánh giá chung: Đạt Không đạt

(Đánh giá chung được xếp loại “Đạt” nếu trên 2/3 thành viên có mặt của Hội đồng xếp loại “Đạt”)

b. Kiến nghị (đồng ý/ không đồng ý đưa vào danh mục xét chọn; kiến nghị về tên nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung, sản phẩm, kinh phí…):

Thư ký Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

Chủ tịch Hội đồng

(Họ, tên và chữ ký)

XÁC NHẬN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Mẫu biên bản ghi chép họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đánh giá bài viết
1 38
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo