Mẫu biên bản giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện. Mẫu nêu rõ nội dung giao nhận người... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản ghi chép giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…………, ngày…….tháng……năm……

BIÊN BẢN
Giao, nhận người có quyết định áp dụng biện pháp
xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Vào hồi ………. giờ ………. ngày … tháng …. năm ….tại………………….........…….

Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO

Công an (xã, huyện, tỉnh): …………………………………………………………..……

Đại diện là (ông/bà): ……………………Cấp bậc …………………………………..…... Chức vụ: ……………………………...Giấy giới thiệu số..... ngày … tháng …. năm ….

BÊN NHẬN

Cơ sở cai nghiện bắt buộc (tên cơ sở) …………………………………………………

Địa chỉ: …………………..………………………………………………………………...

Đại diện là (ông/bà): ………………………………….. Chức vụ: ……………………..

Tiến hành lập biên bản bàn giao, nhận người có lai lịch như sau :

Họ và tên :..............................Nam/nữ......Tên gọi khác :..........................................

Sinh ngày … tháng …. năm ….; Nguyên quán:………………………………..………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………...…....

Về việc thực hiện Quyết định số: ………/QĐ-UBND ngày …tháng ……năm……....của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn..................................................................

về việc giao cho Trung tâm tiếp nhận để quản lý trong thời gian xác minh làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Tình trạng sức khỏe: …………………………………………………………………….

Hồ sơ, tài liệu kèm theo gồm ……………………………………………………………

Tư trang, đồ dùng cá nhân mang theo: …………………………………………..........

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản lập xong hồi ………. giờ .…phút.... cùng ngày, đã đọc lại cho các bên nghe, không có ý kiến khác và cùng ký tên dưới đây./.

BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Mẫu biên bản ghi chép giao nhận người đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Đánh giá bài viết
1 362
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo