Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non

Kế hoạch phấn đấu sau đánh giá chuẩn nghề nghiệp

hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu kế hoạch phấn đấu sau đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong bài viết này. Đây là mẫu kế hoạch phấn đấu sau khi có kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, đưa ra phương hướng phát triển hơn.

Biên bản họp đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp năm học 2017-2018

Nguồn minh chứng đánh giá chuẩn giáo viên mầm non

PHÒNG GD&ĐT …………..

TRƯỜNG MẦM NON ……………

Số: … /KH- TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………, ngày … tháng … năm 20…

KÊ HOẠCH PHẤN ĐẤU

SAU KHI ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CỦA GV MẦM NON

Năm học 20…- 20…

Thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Thực hiện kế hoạch số ………./ KH- TrMN ngày … tháng … năm 20… về Kế hoạch nhiệm vụ năm học 20…-20… của trường mầm non ……………….

Căn cứ vào kết quả đánh giá của nhà trường về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non năm học 20…-20...

Nhà trường xây dựng kế hoạch phấn đấu sau khi đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non năm học 20…-20… cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

  1. Đối với nhà trường:

- Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cơ bản sư phạm cho giáo viên đạt theo đúng chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Xây dựng các kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên của nhà trường, để đạt giáo viên theo đúng Chuẩn giáo viên MN theo qui định của BGD&ĐT.

  1. Đối với cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường:

+ Đối với cán bộ quản lý: biết được điểm mạnh, yếu của giáo viên về các lĩnh vực từ đó có biện pháp, phương hướng tích cực kịp thời để giáo viên hoàn thiện hơn trong các lĩnh vực.

+ Đối với giáo viên: Thông qua nhận xét đánh giá của bản thân, của nhà trường từ đó đưa ra kế hoạch học tập, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp của bản thân

  1. Đối với xã hội: Khẳng định chất lượng, thương hiệu nhà trường. Giúp các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn giáo dục mầm non

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Tăng cường công tác tự phấn đấu sau khi đánh giá Chuẩn nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cần đạt trong quy định Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non cụ thể như sau:

  1. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

- Triển khai các Văn bản, Nghị quyết, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, của ngành học, địa phương tới 100% giáo viên trong nhà trường.

- Tuyên truyền tới toàn thể giáo viên thông qua các buổi họp, các ngày hội, tổ chức học tập nội dung, phát động thi đua, ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Nêu gương điển hình tiên tiến tại nhà trường.

- Xây dựng cơ quan văn hóa; môi trường sư phạm lành mạnh, nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo.

* Cụ thể đối với mỗi giáo viên:

1.1. Nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc:

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập, nghiên cứu các Nghị Quyết của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương.

- Yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Giáo dục trẻ biết yêu thương, lễ phép với người lớn tuổi, thân thiện với bạn bè và biết yêu quê hương, đất nước.

- Tích cực tham gia các hoạt động để xây dựng làng xóm, cộng đồng góp phần phát triển đời sống kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

1.2. Chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:

Tuyên truyền vận động giáo viên luôn chấp hành đầy đủ các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện các quy định của địa phương. Vận động gia đình và mọi người xung quanh chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, thực hiện các quy định của địa phương.

1.3. Chấp hành tốt các quy chế của ngành, qui định của nhà trường, kỷ luật lao động:

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện tốt nội quy hoạt động của nhà trường.

- Nghiêm túc thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo ngày giờ công theo đúng qui định.

- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ lớp mình phụ trách.

1.4. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

- Bản thân mỗi giáo viên phải tự phấn đấu rèn luyện để có lối sống trong sạch, lành mạnh, giản dị, gương mẫu.

- Mỗi giáo viên luôn tự học, tự rèn, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, thường xuyên tập luyện để có sức khỏe tốt phục vụ cho công tác.

- Không có các biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Sẵn sàng chủ động tiếp nhận và cố gắng vượt mọi khó khăn để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Không vi phạm về các hành vi nhà giáo không được làm.

1.5. Trung thực trong công tác đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp tận tình phục vụ nhân dân và trẻ.

- Giáo viên trung thực trong báo cáo kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Đoàn kết, có tinh thần hợp tác trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có thái độ đúng mực, có mối quan hệ thân tình, cởi mở và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cha mẹ trẻ.

- Chăm sóc, giáo dục trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của nhà giáo. Vận động mọi người cùng thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên về chăm sóc giáo dục trẻ

  1. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức:

Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo độ tuổi được phân công đảm bảo nội dung chương trình, mục tiêu và các kiến thức cơ bản về GDMN.

2.1. Kiến thức về GDMN:

- Giáo viên có hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi MN, trẻ khuyết tật, mục tiêu, nội dung chương trình GDMN. Thực hiện tốt việc chăm sóc, giáo dục theo độ tuổi mình phụ trách.

-Tư vấn hỗ trợ chị em đồng nghiệp thực hiện tốt công tác CSGD trẻ theo đúng chương trình qui định của ngành.

- Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá trẻ theo đúng qui định( trẻ nhà trẻ theo tháng đúng với các giai đoạn 18, 24, 36 tháng, trẻ MG đánh giá theo chủ đề và tổng hợp ở cuối năm học theo các chỉ số của từng độ tuổi)

2.2. Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non gồm:

- Có hiểu biết về an toàn, phòng tránh và xử lý ban đầu các tai nạn thường gặp ở trẻ. Có kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và GD kỹ năng tự phục vụ cho trẻ. Hiểu biết về dinh dưỡng, VSATTP, giáo dục dinh dưỡng cho trẻ, nâng cao giáo dục phát triển vận động.

- Có hiểu biết về một số bệnh thường gặp, cách phòng tránh, và cách xử lý ban đầu khi trẻ mắc bệnh. Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ trẻ cùng thực hiện.

2.3. Các kiến thức về chuyên ngành giáo dục mầm non:

- Biết vận dụng các kiến thức chuyên ngành về các lĩnh vực phát triển thể chất, hoạt động vui chơi, tạo hình, âm nhạc, văn học, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội…để xây dựng kế hoạch giáo dục, luyện tập cho phù hợp với độ tuổi mình phụ trách.

2.4. Kiến thức về phương pháp GD trẻ lứa tuổi MN:

- Sử dụng thành thạo, sáng tạo các phương pháp GD thể chất, PP phát triển tình cảm xã hội, PP tổ chức các hoạt động, PP phát triển nhận thức… cho trẻ vào trong các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.

- Cử giáo viên tham gia các chuyên đề trong năm do trường và phòng mở.

- Tư vấn và hỗ trợ chị em đồng nghiệp áp dụng các phương pháp vào trong công tác CSGD trẻ.

2.5. Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và GD của địa phương nơi GV công tác.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, có hiểu biết về kinh tế, chính trị, văn hóa của địa phương, thực hiện, vận dụng vào trong công tác CSGD trẻ tại lớp, trường mình đang công tác.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động, vận dụng sáng tạo vào trong CS&GD trẻ: GD bảo vệ môi trường, tin học, ngoại ngữ… do ngành phát động.

- Phối kết hợp tốt với các ban ngành đoàn thể để làm tốt công tác GD tại xã nhà.

- Tích cực bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chăm sóc và giáo dục trẻ.

  1. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch đầy đủ như kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch chủ đề, kế hoạch tuần, ngày thể hiện mục tiêu và nội dung chăm sóc, giáo dục phù hợp với đặc điểm của trẻ, của lớp, nhà trường. Từ đó có những biện pháp cụ thể với từng mảng nội dung đó.

- Triển khai kế hoạch chuyên môn, thực hiện các chuyên đề cụ thể tới từng giáo viên.

* Cụ thể đối với giáo viên:

3.1. Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ:

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch theo năm học, mạng nội dung, mạng hoạt động theo từng chủ đề theo chương trình giáo dục mầm non sửa đổi theo TT 28 của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Tổ chức các hoạt động của từng chủ đề theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, sáng tạo của trẻ.

3.2. Giáo viên có kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ lứa tuổi mầm non:

- Hướng dẫn giáo viên tổ chức môi trường nhóm lớp đảm bảo vệ sinh và an toàn tuyệt đối cho trẻ.Tổ chức giấc ngủ, bữa ăn, đảm bảo vệ sinh, an toàn, thường xuyên quan tâm đến từng cá nhân trẻ. Phòng tránh và xử trí ban đầu một số bệnh, tai nạn, phòng chống bạo lực thường gặp đối với trẻ. Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh về công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hướng dẫn giáo viên sử dụng có hiệu quả và bảo quản tốt các đồ dùng, đồ chơi của trường, lớp. Tích cực làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu thiên nhiên để đưa vào tổ chức các hoạt động cho trẻ. Thường xuyên quan sát, đánh giá trẻ và có phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.

3.3. Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục:

- Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo hướng tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ.

- Tổ chức các HĐGD dựa trên nhu cầu, hứng thú, nhận thức của từng độ tuổi.

- Sắp xếp và sử dụng đồ dùng đồ chơi phù hợp có hiệu quả, tổ chức MTGD theo hướng mở không áp đặt, khuyến khích sự sáng tạo của trẻ trong các hoạt động.

- Có biện pháp, phương pháp điều chỉnh kịp thời các nội dung, mục tiêu giáo dục chưa đạt trên trẻ( về các chỉ số đánh giá…)

3.4. Kỹ năng quản lý lớp học:

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo viên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý nhóm lớp gắn với kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

- Hướng dẫn giáo viên hoàn thiện các loại hồ sơ giáo viên, sổ sách cá nhân, nhóm lớp. Hồ sơ của trẻ, bài tập, sản phẩm của trẻ.

- Tổ chức các chuyên đề theo đúng kế hoạch, hướng dẫn giáo viên học bồi dưỡng thường xuyên đầy đủ nhằm nâng cao kỹ năng sư phạm.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn làm tốt công tác dự giờ, trao đổi kinh nghiệm.

- Tổ chức tốt các hội thi, đổi mới công tác kiểm tra, tăng cường dự giờ không báo trước. Mỗi giáo viên được dự giờ ít nhất 1 lần/tháng.

3.5. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh, cộng đồng:

- Có kỹ năng giao tiếp thân thiện, công bằng, tôn trọng trẻ. Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thẳng thắn trong giảng dạy để giúp nhau cùng tiến bộ, hỗ trợ chị em đồng nghiệp khi cần thiết.

- Hợp tác, trao đổi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các bậc phụ huynh để phối hợp trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao nhất.

* Mức độ phấn đấu của cá nhân giáo viên:

TT

Họ và tên

Xếp loại năm học 20…-20…

Phấn đấu năm học 20…-20…

Ghi chú

Điểm đạt

Xếp loại

Điểm phấn đấu

Xếp loại

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Tổng hợp toàn trường:

+ Năm học 20…-20…: có ….. đ/c

- Xếp loại Xuất sắc: … đ/c - Tỷ lệ: …%

- Xếp loại khá: … đ/c – Tỷ lệ: …%

+ Phấn đấu năm học 20…-20…: … đồng chí

- Xếp loại Xuất sắc: … đ/c

- Xếp loại khá: … đ/c

* Kế hoạch cụ thể cho hướng phấn đấu:

Nội dung

Biện pháp - hình thức tổ chức

Thời gian hoàn thành

I.Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

- Tổ chức học tập, tìm hiểu Nghị Quyết của Đảng, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước

- Tổ chức thi GVDG cấp cơ sở và tạo điều kiện cho GV tham gia thi GV dạy giỏi cấp thành,

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng, tổ chức 8 chuyên đề

- Vận động GV tham gia vào các cuộc vận động, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ …của ngành và địa phương phát động

- Tổ chức đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành

- Tuyên truyền, vận động giáo viên chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước, quy định của địa phương nơi cư trú

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá giáo viên về việc thực hiện nội quy và các quy chế của ngành, của trường. dự giờ, họp hàng tháng nhận xét…

T9/20…- T5/20…

-Tháng 10, tháng 12 năm 20...

- T9/20…- 5/20…

T9/20…- T5/20…

T9/20…- T5/20…

T9/20…-5/20…

T9/20…- T5/20…

II.Kiến thức

- Tổ chức học tập bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch

- Hướng dẫn giáo viên tự bồi dưỡng( sổ sách, tài liệu học tập của cá nhân..)

- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình

- Hướng dẫn giáo viên soạn giáo án thi giáo viên dạy giỏi các cấp, viết sáng kiến kinh nghiệm

- Tổ chức thi làm đồ dùng, đồ chơi chuyên đề phát triển vận động.

- Tạo điều kiện để GV tham gia học tập bồi dưỡng trình độ CM, ngoại ngữ, tin học

Từ tháng 8/20…- 4/20…

- Tháng 8/20…- T4/ 20…

- T8 +T9/20…

T 10; T12/20…;

- T10/20… và T4/20…

-T9/20…- T5/20…

- T9- T5/20…

III. Kỹ năng sư phạm

- Dự giờ, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện giáo viên

- Tổ chức thi GVDG, thi làm đồ dùng đồ chơi

- Tổ chức chuyên đềtheo kế hoạch.

- Tạo môi trường học tập

- Từ tháng 9 đến tháng 5/20…

-Tháng 10/2017; tháng 4/20…

-Tháng 10/2017- T 4/20…

- Từ tháng 9/2017 đến tháng 5/20…

Trên đây là kế hoạch phấn đấu sau khi đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của trường mầm non ………….. năm học 20…-20... Đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí giáo viên thực hiện nghiêm túc có gì vướng mắc gặp trực tiếp Ban giám hiệu để giải quyết kịp thời.

……………, ngày … tháng … năm 20…

Nơi nhận:

- BGH;

- Các tổ chuyên môn;

- Lưu: VP.

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 2.842
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo