Thông tư 16/2020/TT-BTNMT kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản

Cảm ơn bạn đã tải Thông tư 16/2020/TT-BTNMT kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Thông tư 16 2020/TT-BTNMT được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành về kỹ thuật về công tác khai đào công trình và lấy mẫu địa chất, khoáng sản.