Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh là mẫu hồ sơ đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập công ty hợp danh, bao gồm những nội dung: tên thành viên hợp danh, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, giới tính, số chứng minh nhân dân, chỗ ở hiện tại, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, số vốn góp của thành viên hợp danh, thời điểm góp vốn, chữ ký ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh tại đây.

Mẫu quyết định của Công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán

Mẫu sơ yếu lý lịch các thành viên công ty quản lý quỹ

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh

Nội dung cơ bản của mẫu danh sách thành viên công ty hợp danh như sau:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANHSTT


Tên thành viên


Ngày tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân


Giới tính


Quốc tịch


Dân tộc


Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức


Số, ngày, nơi cấp chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức


Nghề nghiệp, trình độ chuyên môn của thành viên hợp danh
Vốn góp

Chữ ký của thành viên


Ghi chú2
Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ)1
Tỷ lệ (%)
Thời điểm góp vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Thành viên hợp danh
B. Thành viên góp vốn (nếu có)

……, ngày … tháng … năm …..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

2 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp.

3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

Đánh giá bài viết
1 608
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo