Công văn 5512/BGDĐT 2020 về tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trong trường học

Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:

I. Mục tiêu chung

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông2 (sau đây gọi là chương trình) linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục.

2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện các phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

II. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

1. Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình (phân phối chương trình) Căn cứ vào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định và hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Sở GDĐT3, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục địa phương (sau đây gọi chung là môn học) bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định trong chương trình. Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh, không bắt buộc phải dạy môn học ở tất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhân viên của nhà trường.

..........................

Nội dung chi tiết công văn mời các bạn xem trên file PDF.

Phụ lục Công văn 5512 2020 của Bộ giáo dục

Phụ lục kèm theo Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH (các loại biểu mẫu Tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện):

1. Phụ lục 1: Mẫu Kế hoạch dạy học các môn học

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ..............................................

TỔ: ......................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC .........................., KHỐI LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ..................; Số học sinh: ...................; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có):……………

2. Tình hình đội ngũ: Sốgiáo viên:...................; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên : Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

3. Thiết bị dạy học:(Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

1

2

3

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

2

...

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

2

...

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

2

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.

3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

Cuối Học kỳ 1

Giữa Học kỳ 2

Cuối Học kỳ 2

(1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.

(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.

(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).

(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.

III. Các nội dung khác (nếu có):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Phụ lục 2: Mẫu Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục

Phụ lục II

KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: ...............................................

TỔ: ........................................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Năm học 20..... - 20.....)

1. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

2

...

2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

STT

Chủ đề

(1)

Yêu cầu cần đạt

(2)

Số tiết

(3)

Thời điểm

(4)

Địa điểm

(5)

Chủ trì

(6)

Phối hợp

(7)

Điều kiện thực hiện

(8)

1

2

...

3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….

….

(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.

(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.

(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).

(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.

(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.

(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

3. Phụ lục 3: Mẫu Kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Phụ lục III

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG: .....................................

TỔ: ..............................................

Họ và tên giáo viên: ......................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ............................., LỚP............

(Năm học 20..... - 20.....)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

2. Chuyên đề lựachọn(đối với cấp trung học phổ thông)

STT

Chuyên đề

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

2

...

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Phụ lục 4: Mẫu Kế hoạch bài dạy

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

Trường:...................
Tổ:............................
Họ và tên giáo viên:
……………………

TÊN BÀI DẠY: …………………………………..
Môn học/Hoạt động giáo dục: ……….; lớp:………

Thời gian thực hiện: (số tiết)

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: Nêu cụ thể nội dung kiến thức học sinh cần học trong bài theo yêu cầu cần đạt của nội dung giáo dục/chủ đề tương ứng trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

2. Về năng lực: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục.

3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Nêu cụ thể các thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt được mục tiêu, yêu cầu của bài dạy (muốn hình thành phẩm chất, năng lực nào thì hoạt động học phải tương ứng và phù hợp).

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở đầu (Ghi rõ tên thể hiện kết quả hoạt động)

a) Mục tiêu: Nêu mục tiêu giúp học sinh xác định được vấn đề/nhiệm vụ cụ thể cần giải quyết trong bài học hoặc xác định rõ cách thức giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ trong các hoạt động tiếp theo của bài học.

b) Nội dung: Nêu rõ nội dung yêu cầu/nhiệm vụ cụ thể mà học sinh phải thực hiện (xử lí tình huống, câu hỏi, bài tập, thí nghiệm, thực hành…) để xác định vấn đề cần giải quyết/nhiệm vụ học tập cần thực hiện và đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề/cách thức thực hiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Trình bày cụ thể yêu cầu về nội dung và hình thức của sản phẩm hoạt động theo nội dung yêu cầu/nhiệm vụ mà học sinh phải hoàn thành: kết quả xử lí tình huống; đáp án của câu hỏi, bài tập; kết quả thí nghiệm, thực hành; trình bày, mô tả được vấn đề cần giải quyết hoặc nhiệm vụ học tập phải thực hiện tiếp theo và đề xuất giải pháp thực hiện.

d) Tổ chức thực hiện: Trình bày cụ thể các bước tổ chức hoạt động học cho học sinh từ chuyển giao nhiệm vụ, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ thông qua sản phẩm học tập.

.................................

Mời các bạn sử dụng file Tải về để xem đầy đủ nội dung các phụ lục công văn 5512 với định dạng file Doc.

* Video phân tích, hướng xây dựng KHGD

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: /BGDĐT-GDTrH
V/v xây dựng và tổ chức thực hiện
k
ế
ho
ch
giáo d
c
c
nhà
trư
ng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2020
Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo
1
Thực hiện Thông số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưng B
Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học ph
thông trường phthông nhiều cấp học, Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) hướng
dẫn xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học sở,
trường trung học phthông trường phổ thông nhiều cấp hc như sau:
I. Mục tiêu chung
1. Xây dựng tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm
yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học sở và cấp trung
học phổ thông
2
(sau đây gọi là chương trình) linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể
của địa phương và cơ sở giáo dục.
2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc
thực hiện chương trình; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vt chất, thiết b dạy học
đáp ứng yêu cầu thực hiện các pơng pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo yêu
cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.
3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị hoạt động dạy học, giáo dục của nhà
trường; bảo đảm tính dân chủ, thống nhất giữa các tổ chuyên môn các tổ chức
đoàn thể, phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên
quan tại địa pơng trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.
II. Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường
1. Kế hoạch thời gian thực hiện chương trình (phân phối chương trình)
Căn cvào kế hoạch thời gian năm học do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph
trực thuộc trung ương quyết định hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng
năm của Sở GDĐT
3
, Hiệu trưởng tổ chức xây dựng và ban hành kế hoạch thời gian
thực hiện chương trình của từng môn học bắt buộc, môn học tự chọn, môn học lựa
chọn, chuyên đề học tập lựa chọn, hoạt động giáo dục bắt buộc, nội dung giáo dục
địa phương (sau đây gọi chung là môn học) bảo đảm tổng số tiết/năm học quy định
trong chương trình. Chương trình mỗi môn học ở mỗi khối lớp được bố trí phù hợp
trong cả năm học. Các nhà trường chủ động bố trí thời gian thực hiện chương trình
bảo đảm tính khoa học, sư phạm, không gây áp lực đối với học sinh, không bắt buộc
phải dạy môn họctất cả các tuần, không bắt buộc phải chia đều số tiết/tuần để sử
dụng hiệu quả sở vật chất và đội ngiáo viên, nhân viên của nhà trường. Đối
1
Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.
2
Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 và Chương
trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018.
3
Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5512
18
2
với mỗi mạch kiến thức trong các môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử Địa cấp
trung học sở có thể được bắt đầu thực hiện và hoàn thành trong từng học của
năm học
4
.
Đối với các môn học lựa chọn chuyên đề học tập lựa chọn cấp trung học
phổ thông, nhà trường xây dựng một số tổ hợp gồm 5 môn học được chọn từ 3 nhóm
môn học lựa chọn trong chương trình
5
(mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn học) xây
dựng một số tổ hợp 3 cụm chuyên đề của 3 môn học trong chương trình phù hợp với
khả năng tổ chức của nhà trường; đồng thời xây dựng phương án tổ chức cho học
sinh đăng lựa chọn tổ chức thực hiện đvừa đáp ứng nhu cầu của học sinh vừa
bảo đảm phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên
6
, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
của nhà trường.
Đối với các hoạt động giáo dục được tổ chức theo hình thức tham quan, cắm
trại, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng (sau đây gọi chung là hoạt động giáo
dục), Hiệu trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch thời gian thực hiện phù hợp với kế
hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học điều kiện cụ thể của nhà
trường; tạo môi trường cho học sinh được trải nghiệm, vận dụng các kiến thức,
năng đã học trong chương trình các môn học, hoạt động giáo dục vào thực tiễn.
2. Kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn
Căn cứ vào kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học đã được
Hiệu trưởng quyết định, các tổ chuyên môn xây dựng Kế hoạch giáo dục của tổ
chuyên môn, bao gồm Kế hoạch dạy học các môn học (theo Khung kế hoạch dạy
học môn học tại Phụ lục 1) Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục (theo Khung
kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục tại Phụ lục 2). Đối với việc tổ chức các
hoạt động giáo dục, đơn vị được giao chủ trì hoạt động o xây dựng kế hoạch c
thể để tổ chức hoạt động đó, bao gồm các thành phần bản sau: mục đích, yêu cầu;
nội dung, hình thức chương trình tổ chức hoạt động; tiêu chí đánh giá kết quả
hoạt động đối với các đối tượng tham gia; thời gian và địa điểm tổ chức; nguồn lực
được huy động để tổ chức thực hiện.
Thực hiện sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; định kì
sinh hoạt chuyên môn để xây dựng bài học minh hoạ, tổ chức dạy học và dự giờ để
phân tích, rút kinh nghiệm giờ dạy dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh
7
.
Việc dự giờ, thăm lớp của giáo viên được thực hiện theo kế hoạch sinh hoạt chuyên
môn của tổ/nhóm chuyên môn.
4
Đối với cấp trung học cơ sở, mỗi mạch nội dung của môn Khoa học tự nhiên có thể phân công cho một giáo viên
chuyên môn phù hợp (Hoá học: Chất và sự biến đổi chất; Sinh học: Vật sống; Vật lí: Năng lượng và sự biến đổi, Trái
đất và bầu trời) để bắt đầu thực hiện hoàn thành trong từng 1/2 học kì của năm học; mỗi mạch nội dung của môn
Lịch sử Địa lí có thể phân công cho một giáo viên Lịch sử một giáo viên Địa lí đbắt đầu thực hiện hoàn
thành trong từng học kì của năm học.
5
Nhóm môn học khoa học xã hội: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật; Nhóm môn khoa học tự nhiên: Vật
lí, Hóa học, Sinh học; Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật.
6
Bảo đảm định mức giờ dạy theo quy định của giáo viên trong nhà trường.
7
Phân tích từng hoạt động theo 4 bước sau: (1) tả hành động (đọc, nghe, viết, nói, làm) của học sinh trong hoạt
động học (làm minh chứng để tiến hành bước 2 bước 3); (2) Đánh giá kết quả hoạt động của học sinh (những
học sinh đã học được, chưa học được); (3) Phân tích nguyên nhân những gì học sinh đã học được, chưa học được; (4)
Đưa ra biện pháp khắc phục hạn chế, hoàn thiện kế hoạch dạy học.
3
3. Kế hoạch giáo dục của giáo viên và Kế hoạch bài dạy (giáo án)
Căn cứ vào Kế hoạch dạy học các môn học của tổ chuyên môn, giáo viên được
phân công dạy học môn học các khối lớp xây dựng Kế hoạch giáo dục của giáo
viên trong m học (theo Khung kế hoạch giáo dục của giáo viên tại Phụ lục 3); trên
sở đó xây dựng các Kế hoạch bài dạy (theo Khung kế hoạch bài dạy tại Phụ lục
4) để tổ chức dạy học.
Không bắt buộc học sinh phải trang bị điện thoại di động đphục vụ học tập.
Việc cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động trong lớp học để hỗ trợ hoạt động
học do go viên trc tiếp ging dạy môn học quyết đnh; được giáo viên hướng dẫn cụ
thể trong các hoạt động đã được thiết kế trong Kế hoạch bài dạy sao cho không yêu
cầu tất cả học sinh phi có điện thoại đ sử dụng và bảo đảm yêu cầu phù hợp với nội
dung học tập. Giáo viên thông báo cụ thể yêu cầu học sinh chỉ được sdụng điện
thoi như một thiết bị hỗ trợ hoạt động học những điều học sinh không được
làm khi sử dụng điện thoại trên lớp, trong giờ học.
Việc kiểm tra, đánh g tờng xun được thc hin trong quá trình tổ chức các
hoạt đng học được thiết kế trong Kế hoạch i dạy tng qua các nh thức: hi - đáp,
viết, thc hành, thí nghiệm, thuyết trình, sn phm học tập. Đi với mỗi hình thc, khi
đánh g bằng điểm sphải thông o trưc cho học sinh về c tu chí đánh giá định
hướng cho học sinh thc; chú trng đánh g bằng nhận xét quá trình và kết quả thực
hiện của học sinh theo yêu cầu của câu hỏi, bài tập, bài thực hành, thí nghiệm, thuyết
trình, sản phẩm học tập đã được nêu cụ thể trong Kế hoạch bài dạy.
4. Kế hoạch kim tra, đánh giá định kì
a) Đối với bài kiểm tra
c tổ chuyên môn xây dựng ma trận, đặc tả đề kiểm tra, đánh giá định của các
n học ở từng khối lớp với ngân hàng câu hỏi t lun và câu hỏi trắc nghiệm khách
quan theo 4 mức độ yêu cầu n sau:
- Nhận biết: Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhận ra, nhớ lại các thông tin đã được
tiếp nhận trước đó hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học theo các bài học hoặc
chủ đề trong chương trình môn học.
- Tng hiểu: Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, diễn đạt được thông tin
theo ý hiểu của nhân, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã học theo
các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học.
- Vận dụng: Các câu hỏi yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức, kĩ năng đã học để
giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung đã được học các bài
học hoặc chủ đề trong chương trình môn học.
- Vận dng cao: Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ
năng đã học đgiải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, các vấn đề thực
tiễn phù hợp với mức độ cần đạt của chương trình môn học.
Đánh giá bài viết
15 74.276
Bài liên quan