Công văn 3590/BGDĐT-GDMN nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 giáo dục mầm non

Công văn 3590/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non.

Thực hiện đúng các quy định về quản lý tài chính trong các trường mầm non: Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu đầu năm học; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý tài
chính nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong các cơ sở GDMN.

Đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho cơ sở gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở GDMN theo Thông tư số 11/2020/TTBGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.

Nội dung chi tiết mời các bạn xem trên file PDF hoặc sử dụng file Tải về.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giáo dục đào tạo được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

2
giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn giai đoạn tiếp theo cho phù hp vi tình hình c
th của địa phương.
1.2. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng phân cấp, phân
quyền, tự chủ gắn với chế giám sát và trách nhiệm giải trình; nâng cao chất
lượng công tác quản trị sở GDMN; tăng cường đổi mới hình thức, nội dung
sinh hoạt chuyên môn, không phát sinh hệ thống hồ sổ sách so với quy định.
Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở
GDMN theo Điều lệ trường mầm non. Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguyên
tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thực hiện công
khai theo qui định.
Thực hiện đúng các quy định về quản tài chính trong các trường mầm non:
Thông số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ trưởng BGDĐT vtài
trợ cho các sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Công n số
3281/BGT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc Chấn chỉnh thực hiện
các khoản thu đầu m học 2020-2021 đảm bảo các điều kiện thực hiện chương
trình giáo dục phổ thông mới. ng cường kiểm tra, giám sát các khoản thu đầu
năm học; xnghm các đơn vị, nhân vi phạm các quy định về quản i
chính nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu, thu sai quy định trong các sở GDMN.
Đẩy mạnh phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ cho cơ s gắn với thực hiện
dân chtrong hoạt động của các sở GDMN theo Thông số 11/2020/TT-
BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt
động củasở giáo dục công lập; thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo
dục theo Thông số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT, thực hiện nghiêm túc chế độo cáo định kì và đột xuất.
1.3. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các quy định của Pháp luật đối với sở GDMN; kiên quyết đình chỉ c
nhóm/lớp độc lập thục không đảm bảo các điều kiện theo quy định; x
nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân
các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, huy động stham gia của cộng đồng dân
trong việc quản lý GDMN, đặc biệt là GDMN thục, dân lập; tiếp tục xây dựng,
nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các nhóm, lớp độc lập tư thục.
2. soát, sắp xếp pt triển hệ thống mạng ới trường, lớp; ng
ng sở vật chất
2.1. Dbáo quy mô phát triển, bố trí quỹ đất để xây dựng trường, lớp mầm
non; giải pháp để phát triển các s GDMN dân lập, thục phù hợp quy
hoạch và phát triển bền vững để giảm áp lực cho trường mầm non công lập. Tiếp
tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2018-2025 theo
Quyết định số 1677/QĐ-TTg, các tỉnh chưa ban hành kế hoạch khẩn trương xây
dựng và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt.
2.2. Tiếp tục soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp mầm non theo tinh thần
Nghị quyết số 19/NQ-TW và Công văn số 3712/BGDĐT-CSVC ngày 24/8/2018,
các địa phương đã triển khai tiến hành kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết tiếp tục
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các phương án sắp xếp phù hợp
3
với quy định của pháp luật và quy phát triển; không sáp nhập các trường mầm
non vào các trường phổ thông; không sáp nhập trường, điểm trường khi không
đảm bảo các điều kiện vđội ngũ, sở vật chất; việc sáp nhập đảm bảo quyền
lợi đến trường của trẻ; đảm bảo mỗi xã, phường ít nhất một trường mầm non
công lập.
soát, đánh g việc thực hiện các quy định về quy mô c điều kiện ca
c tng mầm non, c nhóm/lớp độc lập theo quy định của Ngh định s
46/2017/NĐ-CP, Nghđịnh 135/2018/NĐ-CP và Điều ltrường mầm non.
2.3. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dán triển
khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện chương trình
GDMN, phổ thông giai đoạn 2018 - 2025. Ưu tiên đầu kinh phí của Trung
ương địa phương để xây dựng sở GDMN công lập các điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo yêu cầu tại Nghị định quy định chính sách
phát triển GDMN; ưu tiên đảm bảo sở vật chất (CSVC) đáp ứng yêu cầu duy
trì nâng cao chất lượng phổ cập; tiếp tục cải tạo, nâng cấp trường lớp, CSVC
đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất quy định tại Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT
ngày 26/5/2020. soát, bổ sung đồ chơi, học liệu tại các sở GDMN. Ngoài
tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu đã được quy định trong danh mục của
Bộ GDĐT, các cơ sở GDMN làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu sẵn
có phù hợp với văn hóa địa phương, gắn với cuộc sống của trẻ; bố trí kinh phí và
huy động nguồn lực để mua sắm bổ sung các đồ dùng, đồ chơi, thiết bị; tài liệu,
học liệu phù hợp với thực hiện nội dung chương trình GDMN, đáp ứng với nhu
cầu thực tế của trẻ em mầm non ở từng vùng, miền.
Tiếp tục thực hiện các giải pháp gii quyết vấn đề trường, lp mm non
khu vc có KCN, KCX theo Ch th s 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 ca Th ng
Chính phủ; ng cường công tác dự báo quy mô phát triển, quy hoạch đất nh cho
giáo dục, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường
mầm non. Hỗ trợ trang bị CSVC đối với cơ sở GDMN độc lập ở địa bàn có KCN
thuộc loại hình dân lập, thục theo quy định tại Nghị định quy định chính sách
phát triển GDMN.
Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu
CSVC đđảm bảo tỉ lệ 01 phòng học/lớp; số trẻ em/nhóm, lớp theo quy định
tại Điều lệ trường mầm non; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.
2.4. Thực hiện c chính sách khuyến khích tổ chức, nhân đầu phát triển
GDMN theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP Ngh quyết số 35/NQ-CP ngày
04/6/2019 của Cnh phủ vềng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu
phát triển go dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.
3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em
3.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày
24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT
ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện bảo đảm nội dung, quy trình, thủ tục
kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Đánh giá bài viết
1 216
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo