03 điểm mới về vị trí việc làm viên chức từ 15/11/2020 tại Nghị định 106/2020

Sau đây là một số điểm mới trong quy định mới về vị trí việc làm đối với viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020).

1. 02 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức

Từ 15/11/2020, Nghị định 106 quy định 02 căn cứ xác định vị trí việc của viên chức bao gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Hiện hành, theo quy định tại Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 thì có 05 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tính chất, đặc điểm, nhu cầu công việc của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Mức độ phức tạp, quy mô công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của luật chuyên ngành.

- Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Thực trạng bố trí, sử dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thêm tiêu chí phân loại vị trí việc làm

Từ 15/11/2020: Vị trí việc làm được phân như sau:

- Phân loại theo khối lượng công việc

+ Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

+ Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

+ Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

- Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

+ Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

+ Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

+ Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Hiện nay: Chỉ phân theo khối lượng công việc (do một người đảm nhận,do nhiều người đảm nhận hoặc kiêm nhiệm).

3. Thay đổi trong điều chỉnh vị trí việc làm viên chức

Hiện nay, điều chỉnh vị trí việc làm khi:

- Đơn vị sự nghiệp công lập được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại hoặc giải thể.

Từ 15/11/2020, điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp khi:

- Đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ sau:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành (quy định mới bổ sung).

- Đơn vị sự nghiệp công lập được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (Không còn phần "giải thể").

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 269
0 Bình luận
Sắp xếp theo