Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ

Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ là gì? Mẫu giấy cam kết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ là gì?

Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ là mẫu giấy được lập ra để cam kết về việc dẫn độ. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin người cam kết...

2. Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY CAM KẾT

Tôi là: (1)

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày:….. Nơi cấp:

Là cộng tác viên của ...(2)..., chịu trách nhiệm dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ ...(3)... cùng các tài liệu kèm theo từ tiếng Việt sang tiếng ...(4)....

Tôi cam kết giữ bí mật nội dung và các thông tin liên quan đến yêu cầu dẫn độ ...(3)..., chỉ cung cấp bản dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo cho ...(2)..., không cung cấp bản gốc, bản sao, bản dịch hồ sơ yêu cầu dẫn độ và các tài liệu kèm theo hoặc tiết lộ thông tin liên quan đến yêu cầu dẫn độ nêu trên cho các tổ chức, cá nhân khác.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các cam kết này.

…., ngày…tháng...năm…(5)
NGƯỜI CAM KẾT
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính Giấy cam kết này được lưu tại (6)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 11:

(1): Họ và tên, thông tin về người dịch yêu cầu dẫn độ

(2): Tên tổ chức hành nghề công chứng

(3): Số yêu cầu dẫn độ, ngày tháng lập yêu cầu dẫn độ, tên cơ quan lập yêu cầu dẫn độ

(4): Ngôn ngữ được dịch sang

(5): Địa điểm và thời gian viết cam kết

(6): Tên cơ quan lập yêu cầu dẫn độ.

Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ

Mẫu giấy cam kết về việc dẫn độ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
0 Bình luận
Sắp xếp theo