Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH

Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH là gì? Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH là gì?

Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin đăng ký bổ sung dịch vụ hệ thống...

2. Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH

<TÊN THÀNH VIÊN>
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /CV
V/v Đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ Hệ thống TTLNH.

……….., ngày …… tháng …… năm ……

ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HỆ THỐNG TTLNH

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mã đơn vị(1):……….. Tên đơn vị: ………..….. Địa chỉ: ……………………………

Điện thoại:……………. Fax:………………… Email: ………………………..………

Số tài khoản thanh toán Việt Nam đồng (VND) mở tại SGD NHNN:

Số tài khoản thanh toán Đô la Mỹ (USD) mở tại SGD NHNN:

Số tài khoản thanh toán Đồng tiền chung Châu Âu (EUR) mở tại SGD NHNN:

Số tài khoản thanh toán Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền) mở tại SGD NHNN:

Đề nghị được được đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ Hệ thống TTLNH cho các đơn vị dưới đây với cam kết tuân thủ các Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Quy tắc vận hành, chia sẻ khoản vay trong quyết toán bù trừ giá trị thấp (khi tham gia dịch vụ gửi Lệnh thanh toán giá trị thấp) và các Quy định liên quan khác của Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

1. <Tên đơn vị>, <mã ngân hàng(1)>

Đăng ký các dịch vụ thanh toán (đánh dấu X vào ô tương ứng)

STT

Loại dịch vụ thanh toán

Đăng ký

1

Gửi lệnh thanh toán Giá trị cao

2

Gửi lệnh thanh toán Giá trị thấp(2)

3

Gửi lệnh thanh toán Đô la Mỹ (USD)

4

Gửi lệnh thanh toán Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)

5

Gửi lệnh thanh toán Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền)

6

Gửi lệnh thanh toán Nợ Việt Nam đồng (VND)(3)

7

Gửi lệnh thanh toán Nợ Đô la Mỹ (USD)(3)

8

Gửi lệnh thanh toán Nợ Đồng tiền chung Châu Âu (EUR)(3)

9

Gửi lệnh thanh toán Nợ Ngoại tệ khác (ghi rõ loại đồng tiền)(3)

2. <Tên đơn vị>, <mã ngân hàng(1)>

Đề nghị Quý cơ quan xem xét, chấp thuận.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

Chú thích:

- (1) Theo Thông tư số 17/2015/TT-NHNN ngày 21/10/2015 của Thống đốc NHNN.

- (2) Kèm theo Văn bản đề nghị về việc cầm cố, ký quỹ giấy tờ có giá hoặc ký quỹ bằng tiền để thiết lập hạn hạn mức nợ ròng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng có xác nhận của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước,

- (3) Kèm theo Hợp đồng ủy quyền hoặc văn bản thỏa thuận trước về việc thanh toán Nợ loại tiền tệ tương ứng giữa các thành viên.

Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH

Mẫu đơn đề nghị đăng ký bổ sung sử dụng dịch vụ hệ thống TTLNH

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 50
0 Bình luận
Sắp xếp theo