Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng

Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng là gì? Mẫu danh sách các tập thể cá nhân đề nghị xét khen thưởng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng là gì?

Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về thông tin cá nhân, tập thể đề nghị xét tặng khen thưởng. Mẫu nêu rõ thông tin của cá nhân, tổ chức, danh hiệu xét khen thưởng...

2. Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng

DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Tờ trình đề nghị xét khen thưởng số …/TTr-.... ngày...)

Số TT

Danh hiệu, hình thức khen thưởng
Họ và tên cá nhân; tên tập thể

Chức danh,
Chức vụ
(đối với cá nhân)

I

Tập thể lao động xuất sắc

1

….(Vụ, phòng, ban)

II

1

Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường

.....

III

Chiến sỹ thi đua Ngành tài nguyên và môi trường

1

Ông (bà ) …

IV

Chiến sỹ thi đua toàn quốc

1

Ông (bà ) …

V

Cờ Thi đua của Chính phủ

1

…………………..:

……………….

VI

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

a

Tập thể:

…..

b

Cá nhân

Ông (bà ) ……

VII

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

a

Tập thể:

…….

b

Cá nhân:

…….

VIII

Huân chương …

a

Tập thể:

1

…..

b

Cá nhân

1

Ông (bà ) ……

Tổng số các phòng, ban của đơn vị có phòng (ban): ……………….

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị

Ghi chú:

- Chỉ kê khai những danh hiệu, hình thức khen thưởng đơn vị đề nghị.

- Sử dụng đối với tất cả các đơn vị trình xét khen thưởng.

Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng

Mẫu danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị xét khen thưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.373
0 Bình luận
Sắp xếp theo