Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng

Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng là gì? Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng là gì?

Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kết thúc quản lý đối tượng. Mẫu nêu rõ thông tin biên bản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 02/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội.

2. Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng

BIÊN BẢN KẾT THÚC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2020/TT-BLĐTBXH ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội)

Họ và tên của đối tượng: ..................................................................................

Thời gian:

Địa điểm:

1. Lí do kết thúc quản lý đối tượng:

□ Mục tiêu đã đạt dược.

□ Kết thúc quản lý đối tượng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

□ Đối tượng được nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật con nuôi.

□ Đối tượng đủ 18 tuổi. Trường hợp từ 18 tuổi trở lên đang học các cấp học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học thì tiếp tục được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở cho đến khi tốt nghiệp văn bằng thứ nhất nhưng không quá 22 tuổi.

□ Cơ sở không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội phù hợp cho đối tượng.

□ Đối tượng không liên hệ trong vòng 01 tháng.

□ Đối tượng đề nghị dừng hoạt động chăm sóc, trợ giúp xã hội.

□ Đối tượng chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật.

□ Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ chăm sóc, trợ giúp xã hội.

□ Cùng đồng ý kết thúc dịch vụ.

□ Đối tượng chuyển khỏi địa bàn cung cấp dịch vụ.

□ Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đánh giá chung:

a) Ý kiến của đối tượng và gia đình hoặc người giám hộ/ người chăm sóc của đối tượng:

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................................................................................b) Ý kiến của người quản lý đối tượng:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

c) Ý kiến của người đúng đầu cơ sở trợ giúp xã hội:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

d) Đề xuất, kiến nghị:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

Người quản lý đối tượng

Đối tượng, gia đình hoặc người giám hộ/người chăm sóc đối tượng

Người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội/Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Chữ ký:

Chữ ký:

Chữ ký:

Ngày:

Ngày:

Ngày:

Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng

Mẫu biên bản kết thúc quản lý đối tượng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 33
0 Bình luận
Sắp xếp theo