Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng là gì? Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng là gì?

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng. Mẫu nêu rõ nội dung cuộc họp, thời gian và địa điểm lập biên bản...

2. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng

………..(1)………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

………….., ngày .... tháng ... năm 20....

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG...(2)...
V/v đề nghị công nhận hiệu trưởng

I. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: Bắt đầu từ …….. giờ.... ngày ……… tháng ……… năm ………

2. Địa điểm: Tại ..............................................................................................

II. Thành phần

1. Thành phần: (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):

2. Số lượng được triệu tập: …….. người

a) Có mặt: ………/....

b) Vắng mặt: ………/.... (lý do):……………. (ghi rõ họ và tên, lý do vắng mặt của từng người)

3. Chủ trì cuộc họp: Đ/c .................................... chức danh ............................

4. Thư ký cuộc họp: Đ/c .................................... chức danh ............................

III. Nội dung

1. Nêu lý do công nhận hiệu trưởng; tóm tắt quy trình lựa chọn hiệu trưởng; tiêu chuẩn hiệu trưởng.

2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự cuộc họp hội đồng quản trị về người được giới thiệu để đề nghị công nhận hiệu trưởng.

3. Cuộc họp hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận hiệu trưởng.

Kết quả:

- Số phiếu phát ra: …….. phiếu.

- Số phiếu thu về: ……… phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: …………phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: …….phiếu.

- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận: .... phiếu/....phiếu (….%).

- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận: .... phiếu/....phiếu (….%).

(Có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

Biên bản này được lập thành ... bản và được các thành viên tham dự cuộc họp hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào …….. giờ.... ngày ……… tháng ……… năm ……… ./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP
(ký, ghi rõ họ và tên)

Hướng dẫn:

(1), (2): Tên trường cao đẳng tư thục.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị trường đề nghị công nhận hiệu trưởng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo