Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản là gì? Mẫu bản báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định mức mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản là gì?

Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình định mức tiêu hao năng lượng...

2. Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

UBND ...
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……

……, ngày ……… tháng …… năm ……

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NĂNG LƯỢNG TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN

năm……………

Kính gửi: Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển Bền vững, Bộ Công Thương

Thực hiện quy định của Thông tư số ……./2018/TT-BCT ngày……. tháng.... năm 2018 của Bộ Công Thương quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản, áp dụng cho quá trình chế biến công nghiệp của các nhóm sản phẩm cá da trơn và tôm, Sở Công Thương……………… báo cáo tình hình thực hiện định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp chế biến thủy sản thuộc phạm vi quản lý như sau:

- Số cơ sở chế biến thủy sản:............................................................................................

- Số cơ sở chế biến tôm và cá da trơn:.............................................................................

- Số cơ sở đã báo cáo:......................................................................................................

Trong đó:

- Số cơ sở đạt mức quy định:............................................................................................

- Số cơ sở cần tăng cường quản lý:..................................................................................

Chi tiết các cơ sở chế biến tôm và cá da trơn thuộc phạm vi quản lý được tổng hợp dưới đây

Bảng 1. Danh sách các cơ sở chế biến tôm và cá da trơn thuộc đối tượng quản lý

TT

Tên cơ sở

Mã số thuế

Sản phẩm chế biến

Hiện trạng báo cáo

Tôm

Cá da trơn

Khác

Đã nộp

Chưa nộp

1

2

Tổng

Bảng 2. Mức tiêu hao năng lượng của các cơ sở chế biến cá da trơn đã báo cáo

TT

Tên cơ sở

Tổng sản lượng (Tấn sản phẩm)

Tổng lượng điện tiêu thụ (kWh)

Mức tiêu hao năng lượng (kWh/tấn)

Đánh giá

Kỳ báo cáo trước

Kỳ báo cáo này

Đạt

Chưa đạt

1

2

Tổng

Bảng 3. Mức tiêu hao năng lượng của các cơ sở chế biến tôm đã báo cáo

TT

Tên cơ sở

Tổng sản lượng (Tấn sản phẩm)

Tổng lượng điện tiêu thụ (kWh)

Mức tiêu hao năng lượng (kWh/tấn)

Đánh giá

Kỳ báo cáo trước

Kỳ báo cáo này

Đạt

Chưa đạt

1

2

Tổng

Bảng 4. Danh sách các cơ sở cần tăng cường quản lý

TT

Tên cơ sở

Nội dung cần tăng cường quản lý

Ghi chú cụ thể, nếu có

Chưa báo cáo

Chưa đạt mức quy định

Nội dung khác

1

2

Tổng

Đề xuất, khuyến nghị về việc thực hiện Thông tư (nếu có)............................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu văn phòng.

ĐẠI DIỆN SỞ CÔNG THƯƠNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Mẫu báo cáo tình hình định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 463
0 Bình luận
Sắp xếp theo