Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn

Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn là gì? Mẫu bản báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn là gì?

Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, tình hình cho vay các doanh nghiệp...

2. Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn

ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ..............................

Biểu: ..../TD

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP CÓ BẢO LÃNH CỦA QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG THEO ĐỊA BÀN
Tháng .......... năm ..................
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Địa bàn

Số doanh nghiệp được chấp thuận cho vay

Tổng hạn mức tín dụng

Số tiền giải ngân

Số tiền thu nợ

Trong kỳ b/c

Lũy kế

Trong kỳ b/c

Lũy kế

Trong kỳ b/c

Lũy kế

Trong kỳ b/c

Lũy kế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Ngân hàng A

2

Ngân hàng B

3

Ngân hàng C

...

....

Tổng

(1) + (2) + (3) +...

....., ngày .... tháng .... năm ....
Giám đốc

1. Đối tượng báo cáo: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố nơi có trụ sở Quỹ bảo lãnh tín dụng.

2. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Yêu cầu số liệu:

- Số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng trên địa bàn nơi có trụ sở Quỹ bảo lãnh tín dụng.

4. Thời gian gửi báo cáo: Định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo tháng báo cáo).

5. Phương thức báo cáo: Qua hệ thống báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.

Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn

Mẫu báo cáo tình hình cho vay các doanh nghiệp có bảo lãnh theo địa bàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
0 Bình luận
Sắp xếp theo