Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật là gì? Mẫu báo cáo kết quả gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật là gì?

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả thực hiện chỉ tiêu... Mẫu được ban hành theo Thông tư 19/2012/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

2. Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật

………………………..

…………………………

Số:………../BC-………

(Khổ 390mm x 270mm)

BÁO CÁO
kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân bổ sung cho quân đội năm………

Số liệu tính đến ngày 31 tháng 12 năm ………

PHẦN BÁO CÁO LỜI

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………


NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Chữ ký, cấp bậc, họ và tên)

Ngày ……tháng…….năm……
………………………
(Chữ ký, đóng dấu, cấp bậc, họ và tên)

Ghi chú:

1. Đây là tờ bìa của Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân bổ sung cho Quân đội.

2. Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A3

……………………..

……………………..

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU CHUẨN BỊ HUY ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN BỔ SUNG CHO QUÂN ĐỘI

(Khổ 390mm x 270mm)

Tờ số: …………

Đơn vị nhận

Địa phương giao nguồn

Nội dung

Tổng số

Phương tiện vận tải cơ giới đường bộ và chuyên dùng đường bộ

+

Xe ô tô con 2 cẩu

Xe ..….

…………

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Chỉ tiêu

Đã xếp

Chỉ tiêu

Đã xếp

Chỉ tiêu

Đã xếp

Chỉ tiêu

Đã xếp

Ghi chú:

1. Đây là tờ ruột của Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân bổ sung cho Quân đội.

2. Nội dung ghi điền biểu báo cáo:

a) Cột 1. Đơn vị nhận nguồn:

- Đối với báo cáo của cấp huyện, cấp tỉnh, quân khu: Ghi đơn vị của Bộ trước của quân khu sau. Đơn vị quân khu ghi các đơn vị chủ lực trước (các đơn vị quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục ghi xuống dưới 01 cấp), bộ đội địa phương sau (từng tỉnh ghi đến các đơn vị trực thuộc tỉnh).

- Đối với báo cáo của cấp quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục ghi thứ tự từng đơn vị trực thuộc. Nếu có sư đoàn và tương đương ghi đến trung đoàn.

b) Cột 2. Địa phương giao nguồn: ghi dưới 01 cấp.

3. Nếu in từ máy vi tính dùng giấy khổ A3

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu chuẩn bị huy động phương tiện kỹ thuật

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo