Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm là gì? Mẫu báo cáo kết quả hoạt động gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm là gì?

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả hoạt động phát hành... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO…
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:........

……….., ngày......... tháng......... năm...........

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm.......

TT

Diễn giải

Đơn vị tính

Năm……

Thực hiện

% so với kế hoạch năm trước

% so với cùng kỳ năm trước

1

Tổng số sách bán ra

Bản

Trong đó:

- Sách lý luận, chính trị

2

Tổng số văn hóa phẩm bán ra

Bản

- Lịch Bloc

- Các mặt hàng khác

3

Xuất nhập khẩu (nếu có)

Tờ, bản

- Nhập khẩu:

+ Tổng số báo, tạp chí

+ Tổng số sách

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại

- Xuất khẩu:

+ Tổng số báo, tạp chí

+ Tổng số sách

+ Tổng số văn hóa phẩm các loại

4

Tổng số doanh thu:

Triệu đồng

- Doanh thu từ sách

- Doanh thu từ văn hóa phẩm

- Doanh thu từ lịch Bloc (nếu có)

5

Tổng kim ngạch xuất khẩu (nếu có)

USD

6

Tổng kim ngạch nhập khẩu (nếu có)

USD

7

Tổng số cửa hàng

Cửa hàng

- Xây dựng và sửa chữa mới

- Dự kiến xây dựng, sữa chữa

Nơi nhận:

- Cục XBIPH;

- Lưu: VT,...

........., ngày....... tháng........ năm........

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm 6 tháng đầu năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 245
0 Bình luận
Sắp xếp theo