Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện

Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện là gì? Mẫu báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện là gì?

Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện là mẫu bản báo cáo được lập ra để ghi chép về việc báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực bán điện. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BCT của Bộ Công thương.

2. Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện

CƠ QUAN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP (nếu có)
(TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.../....

..., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO
Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện/phân phối/bán lẻ điện và tình hình hoạt động điện lực năm...

Kính gửi:

- Cục Điều tiết điện lực;

- Sở Công Thương tỉnh/thành phố...

Tên đơn vị được cấp phép:....................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):.....................................................................

Đăng ký trụ sở chính tại:............... Điện thoại:............ Fax:.........; Emai:............

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại:...... Điện thoại:.......; Fax:....; Emai:......

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do..... cấp, mã số doanh nghiệp..........., đăng ký lần... ngày... tháng... năm...

Giấy phép hoạt động điện lực số:......... do......... cấp ngày........ cho các lĩnh vực hoạt động sau:

-.............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

-.............................., thời hạn đến ngày........ tháng........ năm...

Các nội dung báo cáo:

1.Người trực tiếp quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật

TT

Họ tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực được quản lý

Ghi chú

1

...

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Tình hình hoạt động của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường điện (nếu có).

4. Công tác phòng cháy và chữa cháy

4.1. Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

4.2. Công tác huấn luyện, diễn tập phòng cháy và chữa cháy trong năm.

5. Tình hình hoạt động điện lực năm:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số liệu thực hiện

1

Hoạt động theo lĩnh vực bán buôn điện/ phân phối và bán lẻ điện được cấp phép

Sản lượng điện sản xuất

kWh

Sản lượng điện bán

kWh

Doanh thu tiền điện

Đồng

Chi phí sản xuất, kinh doanh điện

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

2

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác

Doanh thu

Đồng

Chi phí

Đồng

Lãi/lỗ (trước thuế)

Đồng

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực:...

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-...

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện

Mẫu báo cáo duy trì các điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán điện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo