Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là gì? Mẫu kết luận kiểm định môi trường gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là gì?

Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường là mẫu bản kết luận được lập ra để ghi chép về việc kiểm định môi trường. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm định, nội dung kết luận... Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2012/TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mẫu 09-MTr

BH theo TT số …./2012/TT-BCA-C41
Ngày …/…/2012

(1) ……………………..
………………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../KL-……

………., ngày … tháng … năm 20 …..

KẾT LUẬN KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG

Kính gửi:

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Ngày ….. tháng ….. năm 20... cơ quan ………………… đã nhận được Yêu cầu thu mẫu và kiểm định môi trường số … ngày ….. tháng ….. năm 20... của ……………………..………………………..

Yêu cầu kiểm định………………………………………………………..…………….

trong vụ ………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm(2):

1- ………………………………………………………………………………………..

2- ………………………………………………………………………………………..

3- ………………………………………………………………………………………..

Đã tiến hành kiểm định tại ………………………………………………………..……

…………………… từ ngày …..tháng ..... năm 20... đến ngày ….. tháng ... năm 20....

1. Nội dung sự việc: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Đối tượng kiểm định:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Yêu cầu kiểm định: ………..……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Phương pháp và kết quả kiểm định: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Tổng hợp kết quả kiểm định:

TT

Thông số

Đơn vị

Phương pháp xác định

Kết quả

Giá trị giới hạn

Mức độ vi phạm quy chuẩn

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

5. Kết luận kiểm định: ……………………..…………………………………………

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

6. Kèm theo kết luận kiểm định có: ……………………..…………………………

Hoàn lại đối tượng kiểm định gồm: ………………………..………………………

CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(3) …………………………………
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng du)

____________

(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan kết luận kiểm định.

(2) Ghi rõ họ tên và chức danh (cấp bậc/ chức vụ, vai trò) của từng người tham gia kiểm định.

(3) Chức danh người có thẩm quyền.

Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mẫu 09-MTr: Kết luận kiểm định môi trường

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
0 Bình luận
Sắp xếp theo