Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ

Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ là gì? Mẫu giấy xác nhận gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ là gì?

Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ là mẫu giấy xác nhận được lập ra để xác nhận về thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông tin điều chỉnh...

2. Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ

CỤC THUẾ………
CHI CỤC THUẾ………..
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………..

………………, ngày ….. tháng ….. năm ….

GIẤY XÁC NHẬN
Thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Chi cục Thuế <tên chi cục thuế…………………..> xác nhận các thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ do người nộp lệ phí trước bạ khai sai thông tin về đặc điểm phương tiện, thông tin người nộp lệ phí trước bạ, cụ thể:

Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………

Mã hồ sơ: …………………….………………………………………………………

Mã số thuế (nếu có):

Địa chỉ: ……………………..…………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………….

STT

Nội dung

Thông tin sai

Thông tin điều chỉnh

1

Nhãn hiệu

2

Tên thương mại

....

………

Giấy xác nhận này có giá trị để cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện./.

CÁN BỘ KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)

LÃNH ĐẠO CHI CỤC THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ

Mẫu giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế lệ phí trước bạ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 82
0 Bình luận
Sắp xếp theo