Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng là gì? Mẫu công văn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng là gì?

Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng là mẫu bản công văn được lập ra để đề nghị về việc cho phép công viên chức người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, nội dung cho phép...

2. Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /……
V/v cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng

……., ngày …. tháng …. năm …….

Kính gửi: ………

……………(Đơn vị) nhận được Đơn xin (nghỉ phép/nghỉ lễ/ nghỉ thứ 7, chủ nhật) đi nước ngoài để giải quyết việc riêng của của ông/bà……………………..(họ tên, chức vụ), cụ thể như sau:

- Nước đến: …………

- Mục đích: ………….

- Thời gian: từ ngày …….. đến ngày ……

- Chi phí: Do cá nhân tự túc.

...(Đơn vị) đảm bảo đối với ông/bà……………………. không thuộc các trường hợp chưa được xuất cảnh theo quy định của pháp luật và quy định tại Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động của Bộ GTVT.

...(Đơn vị) có thể bố trí công việc để ông/bà ....được đi nước ngoài để giải quyết việc riêng theo nguyện vọng cá nhân; (đơn vị) báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, tạo điều kiện, giải quyết cho ông/ bà ...đi nước ngoài để giải quyết việc riêng theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, ....

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mẫu công văn đề nghị cho phép CC, VC, người lao động đi nước ngoài giải quyết việc riêng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo