Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng là gì?

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ cháo bán chứng khoán ra công chúng. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo thay đổi....

2. Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BÁO CÁO
THAY ĐỔI (ĐIỀU CHỈNH) PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán:.... (tên chứng khoán), GCN chào bán số..../UBCK-GCN

do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày...../..../20...

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tên tổ chức chào bán:...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................................

Điện thoại:............................................................. Fax:................................................

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán:

2. Loại chứng khoán:

3. Mệnh giá:

4. Số lượng chứng khoán chào bán:

5. Tổng số lượng vốn huy động:

6. Ngày bắt đầu chào bán:

7. Ngày hoàn thành đợt chào bán:

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán công chúng.

2. Phương án thay đổi (điều chỉnh) ................................................................................

3. Lý do thay đổi ..........................................................................................................

4. Căn cứ thay đổi: (Nghị quyết HĐQT số....... ngày...... tháng....... năm........., Nghị quyết HĐCĐ số.... ngày.... tháng.... năm....).

5. Phương án thay đổi (điều chỉnh) được công bố tại:............................................., ngày.... tháng.... năm.......

.........., ngày... tháng... năm...
(tổ chức phát hành)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng

Mẫu báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ chào bán chứng khoán ra công chúng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo