Thông tư 24/2019/TT-BGTVT

Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT

Thông tư 24/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.

Tóm tắt nội dung Thông tư 24/2019/TT-BGTVT

Bảo trì định kỳ thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động 02 lần/năm

Ngày 05/7/2019, Bộ Giao thông Vận tải ra Thông tư 24/2019/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN 104:2019/BGTVT.

Theo đó, việc kiểm tra quan trắc, định kỳ bảo trì đối với thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động được tiến hành 02 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12. Nội dung, quy trình bảo trì tương tự như kiểm tra, bảo dưỡng tháng. Tuy nhiên, khi bảo trì còn thực hiện thêm một số công việc sau:

- Điều chỉnh sai lệch, khắc phục sự suy giảm các chỉ tiêu chất lượng điện khí của các cụm thiết bị thành phần chi tiết: Thiết bị phát hiện tàu, bảng mạch giao tiếp vào ra…

- Đo, kiểm tra lại đường ngang; tốc độ truy cập, tải xuống/tải lên; các thông số thuộc nhóm các đối tượng giám sát;

- Kiểm tra điều chỉnh phần mềm của hệ thống điều khiển bằng thiết bị chuyên dùng cầm tay hoặc máy tính;

- Thay thế những bộ phận thiết bị, phụ tùng, chi tiết cấu thành hệ thống mà không thể sửa chữa, khắc phục suy giảm chỉ tiêu điện khí hoặc có nguy cơ đe dọa đến sự làm việc ổn định, an toàn của hệ thống…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIAO THÔNG VẬN
TẢI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019
THÔNG
            
         
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 12/2017NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ Cục trưởng Cục Đường sắt
Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động - QCVN
104:2019/BGTVT”.
Điều 1.                 
           
Điều 2.               
Điều 3.              
                  
    
Nơi nhận:
          
       
      
       
        
         
    
  
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
QCVN 104:2019/BGTVT
            
     
National technical regulation on protection equipment system of automatic warning level
crossing
Lời nói đầu
             
                
               
      
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNGTHIẾT BỊ PHÒNG VỆ
ĐƯỜNG NGANG CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG
National technical regulation on protection equipment system of automatic warning
level crossing
1. Quy định chung
1.1 Phạm vi điều chỉnh
                 
                   
                 
                  
1.2 Đối tượng áp dụng
                   
                 
                  
  
1.3 Tài liệu viện dẫn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                  
               
            
              
            
          
               

            
              
              
              
            
                  
         
1.4 Giải thích từ ngữ
            
 Thiết bị phát hiện tàu:             
            
 Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo t động     
                 
                 
                
                
 Hệ thống thiết bị giám sát tập trung           
                    

 Cảnh báo (hoặc báo hiệu)           
                
                
                
                
Đánh giá bài viết
1 45
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo