Thông tư 08/2018/TT-BGTVT

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT - Biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Ngày 22/02/2018, Bộ GTVT ban hành Thông tư 08/2018/TT-BGTVT quy định về mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) lĩnh vực hàng hải. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/04/2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2018/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI

Căn cBộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định (sau đây gọi là biểu mẫu) sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.

Điều 3. Biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục các biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

2. Ngoài các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư này, các cơ quan có thẩm quyền sử dụng các biểu mẫu khác ban hành kèm theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Tùy trường hợp cụ thể, các biểu mẫu có thể bổ sung thêm dòng vào các tiêu chí để bảo đảm đủ nội dung cần thiết khi xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2018.

2. Bãi bỏ Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

 • Như Điều 5;
 • Bộ trưởng Bộ GTVT;
 • Tòa án nhân dân tối cao;
 • Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Văn phòng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Các Thứ trưởng;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
 • Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
 • Báo Giao thông, Tạp chí GTVT;
 • Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Công

PHỤ LỤC

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HÀNG HẢI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT ngày 22 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Mã s

Biểu mẫu

I. MẪU QUYẾT ĐỊNH

MQĐ 01

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

MQĐ 02

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 03

Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 04

Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận)

MQĐ 05

Quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải (trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

MQĐ 06

Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 07

Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 08

Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 09

Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 10

Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 11

Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 12

Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 13

Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 14

Quyết định đính chính quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MQĐ 15

Quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh, vực hàng hải

II. MẪU BIÊN BN

MBB 01

Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 02

Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực hàng hải

MBB 03

Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực hàng hải

MBB 04

Biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong lĩnh vực hàng hải

MBB 05

Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 06

Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 07

Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

MBB 08

Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải

Thuộc tính văn bản: Thông tư 08/2018/TT-BGTVT

Số hiệu08/2018/TT-BGTVT
Loại văn bảnThông tư
Lĩnh vực, ngànhVi phạm hành chính, Giao thông - Vận tải
Nơi ban hànhBộ Giao thông vận tải
Người kýNguyễn Văn Công
Ngày ban hành22/02/2018
Ngày hiệu lực
15/04/2018
Đánh giá bài viết
1 269
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.