Thông tư 26/2018/TT-NHNN

Thông tư số 26/2018/TT-NHNN

Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành.

Tóm tắt nội dung thông tư 26/2018/TT-NHNN

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 26/2018/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành vào ngày 16/11/2018 nhằm quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Cụ thể, Thông tư 26 quy định thông tin, kết quả điều tra thống kê phải được giữ bí mật bao gồm:

  • Thông tin, số liệu gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác;
  • Thông tin điều tra thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;
  • Những thông tin thuộc danh mục bí mật của nhà nước.

Lưu ý, việc trích dẫn, sử dụng thông tin, kết quả điều tra thống kê do Ngân hàng Nhà nước công bố phải trung thực và nêu rõ nguồn gốc thông tin. Các hành vi sử dụng thông tin, kết quả điều tra không được làm ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định tiền tệ và an toàn hoạt động ngân hàng.

NGAN
HANG
NHA
NTIOC
VTET
NAM
s5,
d,6 tzofiffT-NHNN
Hd
Ni.i,
ngdy/6thdng,(ndm
2018
ceNG
HoA
xA
HQI
cHU
xcnia
vIET
NAM
DQc
lflp
-
TrP
do -
H4nh
Pht'ic
THONG
TTI
Quy
{Iinh
vd
aidu
tra
thdng
k6.tidn
tQ,
ng6n
h}rngvir
ngoqi
h5i
ngo}ri
Chuong
trinf,
didu
tra
lr,5"g
k0
qu6c
gia
cdn
ca
Ludt
Ngdn
hdng
Nhd
nuoc
vi€t
Nam
ngay
16
thdng
6
ndm
2010;
Cdn
ca
Ludt
cdc
t6
chuc
t\n
Qpg
ngay
16
thdng
6
ndm
2010
vd
Luqt
s*a
aAf,
UA
s;ung
m\t
sd
diiu
Ludt
cdc
td ,i,r,
t{n
dqng
ngdy
20
thdng
I
I ndm
2017;
Cdn
cu
Ludt
ThiSng
kE
ngdy
2
j
thdng
I I
ndm
201
5;
cdn
cu Nshi
dinh
s6 T4/2016/ND-CP
ngdy
Tl,thdng
7
ndm
2A!6
cila
chlnh
phi
quy
dinh
chi
t;i;;';;;0"i
ii"
ini
hdnh"*Ot
'a
diiicila
Ludt
rh6ng
ka
ndm
201
5;
Cdn
c*
Nshi
dinh
s6
85/2017/ND-CP
ngdy
19
thdng
7,:d\2,0]7
cila
Chfnh
phil quy dinh
ci
cdu,
nhiQm
yu,
qryi,
hqn
c*a
hA
th6ng
t6
chrhc
thong
kA
tQp
trung
vd
th6ng
ke
bO,
co
quan
ngang
bQ;
cdn
c*
Nghi
dinh
ra
rctzol7/ND-CP
ngay
17
thdng
02
ndm
2017
cila
ch{nh
phil
quy
dinh
cfuic
ndng,
nhiQm
uu,
qrryin
hqn'vd
"o
,Au
t6
chte
cila
Ngdn
hdng
Nhd
nuoc
Vi€t
Nam;
\
.
Theo
di
nghi
cia Vu
truong
Vu
Dr
bdo,
th6ng
kA;
Thiing
d6c
Ngd?
hdng
Nhd
nuoc
ViQt
Nam-ban
hdnh
Th6ng
t"
??
dlnh
vi
diA";;;;i"g
lca1ran
tQ,"ngdn
hdng
vd
ngoai
hdi
ngodi
Chuong
trinh
diau
ffa
th6ng
kO
qu6c
gia.
Chucrng
I
QUY
DINH
CHUNG
Di6u
1.
Ph4m
vi
didu
chinh
Th6ng
tu
niry
quy dinh
ue
aiAu
tra
th5ng
k0
ti6n
tQ,
ngan
hing
v]
53ii lOi
(squ
dAy
gglfa
aidl
tru
tfr6ng
ke
ti6n
tQ
vi
ng6n
hang)
ngohi
Chucrng
trinh
di6u
tra
th6ng
k0
qu6c
gia.
Didu
2.
DAi
tugng
6P
dgng
1.
Don
vf
thuQc
NgAn
hang
Nhlr
nu6c
ViQt
Nam
(sau ddy
gqi
[d
Ngdn
hdng
Nhd
nu6c).
r
\,.-
2
2.T6 chric tin
dpng, chi nh6nh
ngan hdng nu6c
ngolri vd vdn
phdng
dai
diQn
cua t6 chilc tin
dgng nu6c ngodi.
3. Clnhdn
vd t6 chric khdc c6
liOn
quan
di5n di6u tra
th5ng
kO
ti6n
tp vd
ngdn
hdng ngoii
Chuong
trinh diAu
tra
th6ng
kO
qu6c
gia.
Ei6u 3.
Giei
thfch tir ngfr
Trong
Thdng tu
ndy, c6c tir ngt du6i
<ldy dugc
hi6u nhu
sau:
1. Di6u
tra
th5ng kO tiAn tQ
vd ngan
hang ngoiri Chucrng
trinh
diAu
tra
th6ng
kC
qu6c
gia
bao
g6m
di6u
tra thi5ng
kC ti6n tQ
vi nedl
lt*q
cua
NgAn
hang
Nhd
nu6c vd
ili6u tra
th6ng k0 ti6n te
vd ngan
hdng
ngoii th6ng
ke nhe
nu6c.
2. Ei6u tra
thdng kC tiAn tQ
vd ng6n
hang cria
Ng6n hang
Nhd
nu6c
ld diAu
tra
thOng kO do
Ng6n
[*g Nhi nu6c
thUc
hien nhim
tt, tnap
c6c th6ng
tin
th6ng
kC vA tiSn
tQ, ngAn
hdng vd
ngoai hOi
ntrtmg
kh6ng
thuQc h-e-th6ng
chi
ti6u th6ng
A ' t r | 1.4
kC
qu6c gia
vd
c6c th6ng
tin th6ng
kC
c6 1i6n
quan kh6c dC thgc
hiQn
chric
ndng
ctra NgAn
hang
Nhd
nudc theo
quy
ctfnh
cua
ph6p
luat.
3.
Di6u tra
th6ng
k6 tiAn t9 vi
ng6n
hang ngodi
th6ng
kC nhd
nu6c
ld
di6u
tra
th6ng
k6 trong
linh vgc
tiAn tQ,
neag
hdng vi
ngopi
n6i do
t6 chirc,
c6
nhdn
thgc
hiQn, kh6ng
thuQc Chuong
trinh
th6ng
k6.
4. Chuong
trinh th6ng
kO dugc
quy
dlnh
t4i
khoin
4 Di6u
3 LuQt
Th6ng
k€.
5. Chuong
trinh
tlii,u tra th6ng
k0 ti€n
tQ vd
ng6n
hdng
do
Thi5ng
d6c
Ngdn
hu1g Nhi
nudc
(sau ddy
ggi
ld Th6ng
d6c)
quy6t dinh,
dugc-
ti6n
hinh
dinh
k},
nhim thu
th6p
th6ng
tin
vd c6c
chi
ti€u th6ng
kE
phgc vU
yCu c6u
quin lf cua
Ieln ll"g |ltra 1101t'olq
l,rlrlo.li6n.tQ,
lsan
l*e
vd
ngo4i
h6i
nhtmg
kh6ng
thuQc
he th6ng
chi ti6u
th6ng k€
quoc
gra
va
ngoai
cft6
AO b5o
c6o
th6ng
k6 ctra
Ngdn
hdng Nhi
nu6c.
6.
DOi tugng
cti6u
tra
thiSng
k€
ti6n
tQ
vd
ng6n
hdng
ld t6 chric,
c5
nh6n
dugc
didu
tra thlSng
k6.
Di6u
4. Nguy6n
tic cfra
ho4t
tlQ.rg
tlidu
tra
thSng
kG tidn
tQ vi
ngin
hirng
1. 86o
dim
tinh
trung th1rc,
kh6ch
9uffi,
chinh
x6c,
dAy
du, kip
thdi'
2.86o
dim tinh
dQc
lfp
vA
chuy6n
m6n,
nghiQp
vU
th6ng
k6.
3.
B6o
dim
tinh
thting
nh6t
vA
nghiQp
vq; kh6ng
t6 chirc
diAu
tra th6ng
kO
trung
l[p,
chdng
ch6o
vd
nEi dung
v6i
c6c cuQc
di6u
tra
th6ng
kO
kh6c.
4. C6ngkhai
vd
phuong
ph6p
thyc hiQn
diAu
tra thting
kC
vd cdng
Uti
ttrOng
tin
di6u
tra th6ng
k6
theo
quy
dinh
cria
ph6p 1u4t.
5. C6
tinh
so
s5nh.
6.
86o
dim
quyAn
binh
de"e
trong
viQc ti6p
cfn vd
str dgng
th6ng
tin
cliAu
tra
tt
Ong
tC
Aa duoc'c6ng
b6.
7. Nhirng
dt
liQu,
th6ng
tin
di6u
tra th5ng
kC
vC tring
t6
chirc,
c6 nh6n
phii
dugc
str
dgng
clirng
mpc
dich
vd
dugc b6o
mpt theo
quy
dinh
cua
ph6p
luQt.
;
/1.
A
---
J
Chuong
II
QUY
DINH CU
THT
Mgc I
DIEU
TRA THONG
KE TITN
TE VA
NGAN
HANG
CI.t
NGAN
HANG
NHA
NI/OC
NGOAI CHIJoNG
rriiNn
DIEU
rRA
rHoNG
KE
QU6C
GIA
Diiju
5. Cr[c
loei tli6u
tra thdng
kO ti6n
tQ vir
ngfln h]rng
cfra
Ngf,n
hing
Nhi
nufc
C6c
loai diOu tra
th6ng
kC ti6n
tQ vd
ngan
harg
ctra NgAn
ha.rg
Nhi
nu6c bao
gom:
1.
DiAu tra th5ng
kO thuQc
Chuong
trinh
di6u
tra
th6ng
k0 tiAn
tQ
vi
ngan
h*g.
2. Ei6u
tra
th5ng
kO tiAn
te vd
ngan
hing
dQt xu6t.
Didiu
6.
Didu
tra thSng
k0 thuQc
Chuong
trinh
tlidu
tra
thiing
kG
tidn
tQ
vir
ngf,n
hhng
1. Cdn
ct chric
n[ng
nhiQm
vg
dugc
giao
vd
yCIu
cAu
th6ng
tin
phpc
vp
quin
11i, cti6u
hanh,
chQm
nh6t
vlro
ngey
5 thSng
10
hirng
ndm,
cic
don
vithuQc
Nga+
hing
Nhd
nu6c
AC
""at
.6c
..r-6.
AiA,
ttutuqc
thuc
hiOn
dinh
k!
(ni5u c6)
dC
bO
rrng
vdo Chuong
trinh
diAu
tra
th6ng
kC
ti0n
tQ
vi
ngin
hang.
NQi
dung
dA
xu6t bao
gdm:
TOn
cuQc
didu
tra;
Muc
dich
cliAu
tra;
O6i
tuqng
aiA,
tru;
pf,i"iri
diAu tra;
f7nfr
c6p
thitit
cua
cuQc
didu
tra;
PFuolg
ph6p
didu
tra;
NOiJ";s,
pni6,
cli6u
tra;
Thdi
kj
diAu
tr,a;
Thdi
di6m
du
ki6n
ti6n
hdnh
didu
tra;
Dcrn
vi
chir
tri;
Dcrn
vi
ptrOi trqrp;
Dg
kii5n
k6t
qui dAu
ra
ctra
cuQc
didu
tra;
Dy
toan
kinh
phi;
Ngu6n
kinh
Phi.
2. Trdn
co
sd
rtQ xufit
ctra
cdc
dcrn
vi
(n6u co),
chQm
nh6t
vdo
ngay
30
thang
12 hang
n[m,
VU
OU Uao,
th6ng
l(j
t6ng.hqrp
trinh.
Th6ng
di5c
xem
x6t,
quy6t dinh
sua
d6i-,
b6 sung
Chucrng
trinh
diAu
tra
th6ng
kC ti6n
t0 vi
ng6n
hat
g.
Didiu
7.
Didu
tra
thSng
kG
ti6n tQ
vi
ngin
hing
tIQt
xu6t
DiAu
tra
th6ng
kC tiAn
tQ
vd
ngan
hing
dQt
xu6t
khi
ph6t
sinh
y6u cAu
thu
th6p
th6ng
tin
itQt
r.r6t
trong
linh
v.uc
tiAn
tq
vh ngtn
hdng vi
kh6ng
thuQc
Chuong
it
;.#;Gfiil6;;;;5;?d;ng6nhane
----.-o v
;
Eii,u
8. ChuAn
bi
tli6u
tra
th5ng
kG
i
1.
Thanh
14p Ban Chi
dao
cuQc
cli6u
tra
thiSng
kE
a)
D6i
voi
ciccuQc
iliAu
tra
c6
ph4m
vi
r6ng,
cAn sg
phOi hql'p
ctra nhi6u
don
vi,
Th6ng
doc
quytit
dinh
thdnh
lQp hoAc
kh6ng
itrann
lQp
Ban Ctri
Aao
cuQc
diAu
tra
thiSng
k6;
b)
Thenh
phAn
Ban
Chi
d4o
cuQc
diAu tra
th6ng
kO
bao
g6m:
01
ddng
chi
trong
Ban
Ldnh
d4o
Ng6n
hang
Nhi
nu6c
ldrn
Truong
ban;
01
c6n
b0
lanh
ctao
".ru
d*r
vi
chu
tri thgc
hiQn
cuQc
didu
tra ldm
Ph6
tru&ng
Ban, 01
c5n
b0
lanh
dao
Đánh giá bài viết
1 28
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo