Quyết định số 1463/QĐ-TTG

Quyết định số 1463/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 1463
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Đồng Quang Đại giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý
kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam
-----------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 19/TTr-NHPT-HĐQL ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tờ trình số 35/TTr-BNV, ngày 11 tháng 06 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Đồng Quang Đại, Phó Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý kiêm Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và ông Đồng Quang Đại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
Vụ KTTH, VPBCS (3);
- Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Đánh giá bài viết
1 44
0 Bình luận
Sắp xếp theo