Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới 2024

Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới 2024 được diễn ra thế nào? Bí thư chi bộ cũ nghỉ thì kiện toàn bí thư chi bộ mới như thế nào?

1. Bí thư chi bộ mới được chỉ định trong trường hợp nào?

Để được chỉ định, bí thư chi bộ phải thỏa mãn các tiêu chí gì?

Bí thư chi bộ phải đáp ứng được các điều kiện tại Khoản 4, Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV:

  • Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
  • Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.
  • Chuyên môn, nghiệp vụ:

Ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

2. Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới

Bí thư chi bộ mới được chỉ định trong trường hợp nào?

Khi bí thư chi bộ cũ nghỉ hoặc chuyển công tác thì thực hiện việc bầu bổ sung bí thư chi bộ mới thế nào?

Việc kiện toàn bí thư chi bộ mới phải thực hiện theo quy trình tại Quy định số 29-QĐ/TW: Việc bổ sung cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư là đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, nói chung thực hiện theo quy trình: chỉ định vào ban chấp hành đảng bộ; ban chấp hành đảng bộ bầu vào các chức danh cần thiết.

Trong trường hợp trên, chi ủy cần hội ý dự kiến nhân sự cụ thể, sau đó tổ chức hội nghị chi bộ để lấy phiếu giới thiệu, chi bộ làm văn bản báo cáo cấp ủy cấp trên; cấp ủy cấp trên xem xét, chỉ định bổ sung bí thư chi bộ mới.

Hoatieu.vn gửi đến các bạn tham khảo quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới như sau:

Bước 1: Căn cứ Đề án bổ sung cấp ủy đã được BCH đảng bộ thông qua và quy hoạch cấp ủy đã được duyệt, thường trực đảng ủy trực thuộc hội ý về danh sách nhân sự bổ sung giữ chức Bí thư; quyết định triệu tập hội nghị BTV để lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung vào BTV, giữ chức Bí thư.

Bước 2: Trình, xin ý kiến Đảng ủy về việc kiện toàn các chức danh, kèm theo hồ sơ nhân sự dự kiến Bí thư

Bước 3: Ban Tổ chức đảng ủy thẩm định nhân sự; tham mưu văn bản xin ý kiến các cơ quan chức năng có liên quan (nếu thấy cần thiết); sau đó trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

Bước 4: Sau khi có văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý về nhân sự bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Đảng ủy trực thuộc tổ chức hội nghị BCH bầu bổ sung nhân sự vào các chức vụ trên và gửi hồ sơ về Đảng ủy Tổng công ty để chuẩn y bổ sung nhân sự.

Ví dụ: Chi bộ A còn 4 tháng nữa hết nhiệm kỳ thì đồng chí bí thư chi bộ chuyển công tác sang đơn vị khác. Chi bộ quyết định bầu bổ sung bí thư chi bộ vào cuộc họp định kỳ. Cách làm của chi bộ A có đúng hay không?

=> Giải đáp:

Theo Khoản 3, Điều 24, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ:

“Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập năm năm hai lần; nơi chưa có chi ủy thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được đảng ủy cơ sở đồng ý có thể triệu tập sớm hoặc muộn hơn những không quá sáu tháng”.

Khoản 2, Điều 13, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam cũng quy định:

“Việc bổ sung cấp ủy viên thiếu do cấp ủy đề nghị, cấp ủy cấp trên trực tiếp quyết định...”.

→ Trong trường hợp bí thư chi bộ chuyển công tác sang đơn vị khác (đi nơi khác), việc bầu bổ sung bí thư chi bộ để kiện toàn chi ủy là điều cần thiết. Chi bộ A có thể thực hiện theo 2 cách sau:

+ Tiến hành đại hội chi bộ sớm hơn (4 tháng) để kiện toàn cấp ủy (Nếu được cấp ủy cấp trên đồng ý).

+ Chi ủy đề nghị cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ để điều hành công việc của chi bộ.

Nhìn chung, việc kiện toàn bí thư chi bộ phải báo cáo cấp trên và có sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Quy trình trên cũng áp dụng cho việc kiện toàn, bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Chi bộ.

3. Tờ trình đề nghị kiện toàn Bí thư Chi bộ

ĐẢNG BỘ ............

ĐẢNG UỶ .............

Số:........

............, ngày ..... tháng ...... năm............

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung cấp ủy và chỉ định chức vụ ... (Bí thư hoặc Phó Bí thư) Chi bộ

Nhiệm kỳ 20…. – 20….

Kính gửi:- Ban thường vụ huyện uỷ.....................
- Ban thường vụ Huyện Đoàn ......................

Căn cứ vào nguồn bổ sung quy hoạch cán bộ chủ chốt năm ........ của BCH Đảng bộ ............

Căn cứ................................................

Ngày ....tháng ........ năm ......... Đảng uỷ.........tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ về giới thiệu nhân sự chức danh..................

Hội nghị thảo luận và thống nhất như sau:

Đồng chí: ........................:

Chức vụ:..................................được phân công giữ chức vụ......................

Nay theo yêu cầu và nhiệm vụ mới để đảm bảo tính kế thừa lâu dài, trẻ hoá cán bộ và công tác thanh niên. BCH Đảng bộ ...........thống nhất giới thiệu nguồn nhân sự ................... như sau.

Đồng chí:............. – Sinh ngày..................

Trình độ văn hoá ...........

Ngày vào Đảng ......................

Đã hoàn thành Nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Chức vụ hiện nay là ............................

BCH Đảng bộ xin đề nghị BTV Huyện uỷ, BTV huyện Đoàn .............. phê duyệt nguồn nhân sự chức danh Bí thư Đoàn .............nhiệm kỳ ............... để tạo điều kiện cho phong trào Đoàn......... hoạt động có hiệu quả.

Nơi nhận:TM. BCH ĐẢNG BỘ
BÍ THƯ- BTV Huyện Đoàn;

- BTV Huyện uỷ (B/c);

- Lưu VP ...........

(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Mẫu quyết định kiện toàn bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ

Quyết định kiện toàn bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ là văn bản hành chính do người đứng đầu cấp ủy cấp trên ký quyết định nhằm chỉ định chức danh bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ cấp ủy cấp dưới (chi bộ), hướng tới bổ sung nhân sự cho chi bộ. Quyết định này dựa trên kết quả bầu bổ sung cấp ủy chi bộ đã thực hiện trước đó. Cụ thể:

Quyết định về việc chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI....................

ĐẢNG ỦY..............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số:..............................., ngày... tháng... năm...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuẩn y bổ sung nhân sự cấp ủy chi bộ

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Kế hoạch số..................... ngày................ của Ban Thường vụ Đảng ủy......................... về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các chi bộ trực thuộc và kiện toàn nhân sự chi ủy trực thuộc nhiệm kỳ 20... - 20...

- Căn cứ tờ trình ngày...................... của Chi ủy chi bộ.............................;

- Xét phẩm chất và năng lực cán bộ đảng viên.

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuẩn y bổ sung nhân sự Chi ủy chi bộ................ nhiệm kỳ.................. gồm các đồng chí có tên sau:

- Đồng chí:................................... giữ chức vụ Bí thư;

- Đồng chí:................................... giữ chức vụ Phó Bí thư;

- Đồng chí:................................... giữ chức vụ Chi ủy viên.

Điều 2. Văn phòng Đảng ủy..........................., Chi bộ..................... và các đồng chí có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Các chi bộ trực thuộc;

- Lưu VPĐU.

TM. BAN CHẤP HÀNH

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Quyết định về việc chỉ định cấp ủy chi bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI....................

ĐẢNG ỦY..............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số:..............................., ngày... tháng... năm...

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số..................... ngày................ của Ban Thường vụ Đảng ủy......................... về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ...................... nhiệm kỳ 20... - 20...

- Căn cứ kết luận họp Đảng ủy ngày.............................;

BAN CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chỉ định đồng chí............................... giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và đồng chí............................. giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ......................... nhiệm kỳ..........................

Điều 2. Văn phòng Đảng ủy và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Đảng ủy........(để báo cáo);

- Phòng............

- Như Điều 2 (thực hiện);

- Lưu VP.

TM. ĐẢNG ỦY

PHÓ BÍ THƯ

(Đã ký)

Trên đây, Hoatieu.vn đã cung cấp cho bạn đọc Quy trình kiện toàn bí thư chi bộ mới. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
11 13.698
0 Bình luận
Sắp xếp theo