Thời gian công bố điểm thi THPT 2021 đợt 2

Ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2021 đợt 2

Ngày công bố điểm thi THPT quốc gia 2021 là ngày nào? Hiện nay các thông tin tìm kiếm về lịch công bố điểm thi THPT đang được các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 đợt 2 rất quan tâm. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số thông tin mới nhất về thời gian công bố điểm thi THPT 2021 đợt 2, mời các bạn cùng theo dõi.

Lịch công bố điểm THPT quốc gia đợt 2

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia đợt 2 vừa được tổ chức vào 6 - 7/8 vừa qua cho hơn 10.000 thí sinh chưa hoàn thành (chưa tham dự) được kỳ thì THPT quốc gia đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid19.

Theo đó, Bộ giáo dục và đạo tạo sẽ chính thức công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào 13h00 ngày 16/8. Ngoài ra Bộ giáo dục đã có văn bản gửi các sở giáo dục có liên quan về việc điều chỉnh lịch công tác đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Cụ thể như sau:

Cụ thể, thời gian công bố kết quả thi sẽ từ 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021;

Thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2021, thay vì ngày 26/8/2021;

Thời gian cập nhật vào Hệ thống quản lý thi và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 19/8/2021, thay vì ngày 27/8/2021;

Thời gian cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2021, thay vì ngày 30/8/2021;

Thời gian in và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23/8/2021, thay vì ngày 30/8/2021;

Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 16/8 đến hết ngày 23/8/2021; thay vì từ ngày 24/8 đến hết ngày 31/8/2021.

Thời gian tổ chức phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 29/8/2021.

Thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT chậm nhất ngày 05/9/2021, thay vì ngày 15/9/2021.

Bộ GDĐT đề nghị các đơn vị căn cứ Lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của Kỳ thi; trong đó, lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết để công bố kết quả đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ 13h00 ngày 16/8/2021.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
S: /BGDĐT-QLCL
V/v điều chnh Lịch công tác đợt 2
K thi tt nghiệp THPT năm 2021
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
Hà Ni, ngày tháng 8 năm 2021
Kính gi:
S giáo dục đào tạo Hải Phòng, ng Yên, Bắc
Giang, Cao Bng, Phú Yên, Qung Ngãi, nh Định,
Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tin Giang, Đồng Nai, Vĩnh Long,
An Giang.
Tiếp theo Công văn số 3026/BGDĐT-QLCL ngày 20/7/2021, căn cứ thc tế
trin khai của các đơn v, B Giáo dục và Đào tạo điu chnh Lch công tác t chc
đợt 2 K thi tt nghip trung hc ph thông năm 2021 (chi tiết ti Ph lục đính kèm).
B Giáo dục và Đào to đ ngh các đơn vị căn cứ Lịch điều chỉnh để trin
khai các khâu tiếp theo ca K thi; trong đó u ý chun b các điều kin cn thiết
để công b kết qu thi đợt 2 K thi tt nghip trung hc ph thông năm 2021 từ
13h00 ngày 16/08/2021.
Nếu cn thêm thông tin, liên h vi B Giáo dục Đào to (qua Cc Qun
lý chất lượng) theo s đin thoi: 024.38683992, email: [email protected]t.gov.vn.
Trân trng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- B trưởng (để b/c);
- TT. Nguyn Hữu Độ b/c);
- Lưu: VT, QLCL.
TL. B TRƯỞNG
CC TRƯỞNG CC QUN LÝ CHẤT LƯNG
Mai Văn Trinh
3463
B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Ph lc
LCH CÔNG TÁC K THI TT NGHIỆP THPT NĂM 2021 ĐỢT 2
(Kèm theo Công văn số /BGDĐT-QLCL ngày /8/2021
ca B Giáo dục và Đào tạo)
TT
Ni dung công tác
Đơn vị
ch trì
Đơn vị tham gia
Thi gian
thc hin
1
Công b kết qu thi
Các Hi
đồng thi
Các s GDĐT;
các đơn vị
ĐKDT
T 13h00 ngày
16/8/2021
2
Xét công nhn tt nghiệp THPT
b
Các s
GDĐT
Các trường ph
thông
Hoàn thành
chm nht
ngày 18/8/2021
3
Cp nht vào H thng QLT và gi báo
cáo kết qu t công nhn tt nghip
THPT sơ bộ v B GT; công b kết
qu tt nghip THPT b
Các s
GDĐT
Hoàn thành
chm nht
ngày 19/8/2021
4
Cp Giy chng nhn tt nghip tm
thi, tr hc b các loi Giy
chng nhn (bn chính) cho thí sinh
Hiu
trưởng
trường ph
thông
Hoàn thành
chm nht
ngày 23/8/2021
5
In gi Giy chng nhn kết qu
thi cho thí sinh
Các Hi
đồng thi
Các s GDĐT;
các đơn vị
ĐKDT
Hoàn thành
chm nht
ngày 23/8/2021
6
Thu nhận đơn phúc khảo lp danh
sách phúc kho
Các đơn vị
ĐKDT
Các s GDĐT
T ny 16/8
đến hết
ngày 23/8/2021
7
T chc phúc kho bài thi (nếu có)
Các Hi
đồng thi
Cc QLCL; các
s GDĐT/Hội
đồng thi
Hoàn thành
chm nht
ngày 29/8/2021
8
Xét công nhn tt nghip THPT sau
phúc kho
Các s
GDĐT
Các trường ph
thông
Hoàn thành
chm nht
ngày 31/8/2021
9
Cp nht vào H thng QLT; gi báo
cáo d liu kết qu tt nghip
THPT chính thc v Cc QLCL
Các s
GDĐT
Cc QLCL
Hoàn thành
chm nht
ngày 01/9/2021
10
Gửi danh sách thí sinh được công
nhn tt nghip THPT chính thc v
Văn phòng Bộ GDĐT
Các s
GDĐT
Văn phòng Bộ
GDĐT
Hoàn thành
chm nht
ngày 05/9/2021
Đánh giá bài viết
1 1.350
Bài liên quan
0 Bình luận
Sắp xếp theo