Công văn hướng dẫn hỗ trợ giáo viên ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

Hỗ trợ giáo viên ngoài công lập bị ảnh hưởng do dịch Covid19

Lập danh sách hỗ trợ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid19. Đây là chỉ đạo mới nhất của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội. Như vậy Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực khối ngoài công lập sẽ lên danh sách các giáo viên cần được hỗ trợ do dịch Covid19 để báo cáo lên Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

____________

Số: 28/CĐGD

V/v Chăm lo đời sống CBGV,NV
khối ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 20/3/2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc Tổ chức chăm lo cho đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19;

Nhằm động viên CBGV,NV các đơn vị trực thuộc khối ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Hà Nội đề nghị Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực khối ngoài công lập báo cáo với cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của CBGV,NV của đơn vị để thực hiện chăm lo đời sống cho CBGV có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đồng thời rà soát các trường hợp CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt đề nghị CĐGD Hà Nội trợ cấp. Mỗi đơn vị lập danh sách tối đa 02 trường hợp CBGV,NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt (nếu có) (theo mẫu đính kèm) gửi về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội - số 87 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bản có dấu, chữ ký và gửi vào địa chỉ email congdoangd@hanoiedu.vn hạn cuối ngày 26/3/2020. Sau thời hạn trên đơn vị nào chưa gửi danh sách coi như đơn vị không có đối tượng cần hỗ trợ.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Trần Thị Thu Hà

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG …..

____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

DANH SÁCH

Đ NGHỊ TRỢ CẤP CBGV,NV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO BỊ NH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị

Địa chỉ, số ĐT liên hệ

Trích ngang hoàn cảnh

1

2

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TM. BAN CHP HÀNH

CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Đánh giá bài viết
1 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo