Công văn 1011/UBND-KGVX Hà Nội 2022 biện pháp Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Công văn số 1011 2022 UBND Tp Hà Nội

Ngày 06/4/2022, Uỷ ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 1011/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, Thành phố cho phép mở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, internet từ 0h ngày 08/4/2022 nhưng phải bảo đảm các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
__________

Số: 1011/UBND-KGVX

V/v Điều chỉnh một số biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2022

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố;

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; yêu cầu các Sở, ngành, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu khang và khử khuẩn) và các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành phố; các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

2. Tiếp tục thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch theo nội dung tại Công văn số 735/UBND-KGVX ngày 15/3/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố.

3. Đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, mát xa, quán bar, trò chơi điện tử, Internet hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 08/4/2022 nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan; khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác… không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn.

4. Các Sở, ngành Thành phố: Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công Thương, Công an Thành phố… căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nội dung chuyên ngành hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng, chống dịch COVID-19.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành có liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu trên đủ điều kiện và hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- BCĐQG PCD COVID-19;

- Bộ Y tế;

- Đồng chí Bí thư Thành ủy;

- Các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy;

- Ban Thường vụ Thành ủy;

- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố;

- Thường trực HĐND Thành phố;

- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

- Các ban Đảng thuộc Thành ủy;

- Văn phòng Thành ủy;

- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND Thành phố;

- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;

- Đài PT&TH HN, các Báo: HNM, KT&ĐT;

- VPUB: CVP, các PCVP;

- Các phòng: KGVX, TH, HC-TC, TKBT;

- Lưu: VT, KGVXAN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Chử Xuân Dũng

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Thuộc tính văn bản
Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiNgười ký:Chử Xuân Dũng
Số hiệu:1011/UBND-KGVXLĩnh vực:Y tế
Ngày ban hành:06/04/2022Ngày hiệu lực:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Tình trạng hiệu lực:
Đánh giá bài viết
1 18
0 Bình luận
Sắp xếp theo