Mẫu nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản nghị quyết của chi bộ được lập ra để ghi chép về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Mẫu nghị quyết nêu rõ thông tin đảng viên... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:

ĐẢNG BỘ ............

CHI BỘ ..............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ..............

.............., ngày...tháng...năm...

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày.........tháng.........năm..........., chi bộ đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị...............trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức................đ/c, dự bị...............đ/c.

Có mặt: đ/v chính thức...................đ/c, dự bị..................đ/c.

Vắng mặt: đ/v chính thức...................đ/c, dự bị..................đ/c.

Lý do vắng mặt: ........................................................................................

Chủ trì hội nghị:............................................. Chức vụ: ...........................

Thư ký hội nghị: .......................................................................................

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị................. như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

..................................................................................................................

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ........................................... thành đảng viên chính thức .............đ/c (đạt.......%) so với tổng đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành.............đ/c (..............%), với lý do

..................................................................................................................

Chi bộ báo cáo đảng uỷ.................................................xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị.........................................................................trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đảng ủy ...........

- Lưu chi bộ

T/M CHI BỘ
Bí thư
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Đánh giá bài viết
1 10.681
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.