Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị thay đổi văn phòng đại diện công ty chứng khoán là mẫu hồ sơ thay đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán do công ty chứng khoán lập và đề nghị Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.... Mẫu giấy đề nghị nêu rõ thông tin của đơn vị doanh nghiệp, tên cũ của văn phòng đại diện công ty, tên mới của văn phòng đại diện... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán tại đây.

Mẫu quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị thay đổi địa điểm chi nhánh công ty chứng khoán

Mẫu văn bản ủy quyền ký chứng từ nghiệp vụ chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị đổi tên văn phòng đại diện công ty chứng khoán như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

....., ngày ...... tháng ...... năm ......

GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN THÀNH LẬP
CHI NHÁNH/PHÒNG GIAO DỊCH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chúng tôi là:

Công ty chứng khoán (tên đầy đủ của công ty ghi bằng chữ in hoa) ................................

Giấy phép thành lập và hoạt động hoạt động công ty chứng khoán số: ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày ... tháng ... năm ...

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................

Điện thoại:............................................................... Fax:.............................................

Quyết định thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện số ... ngày ... do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sửa đổi chấp thuận thành lập chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện cho công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ sung, rút nghiệp vụ kinh doanh tại chi nhánh:

- Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán đã được cấp phép hoạt động (liệt kê chi tiết):...........

- Nghiệp vụ kinh chứng khoán đề nghị rút/bổ sung:..........................................................

Trường hợp thay đổi tên chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:

- Tên cũ của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:............................................

- Tên mới của chi nhánh/phòng giao dịch/văn phòng đại diện:..........................................

Trường hợp thay đổi Giám đốc chi nhánh:

- Giám đốc chi nhánh cũ:..............................................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu..... ngày cấp ..... nơi cấp ......

Số chứng chỉ hành nghề:.................................................... Loại CCHN.........................

- Giám đốc chi nhánh mới:............................................................................................

Số Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu................... ngày cấp .............. nơi cấp ............

Số chứng chỉ hành nghề: ............................ Loại CCHN................................................

Lý do thay đổi: ............................................................................................................

Công ty cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Giấy đề nghị và hồ sơ kèm theo.

Hồ sơ kèm theo:
(Liệt kê đầy đủ)
(Tổng) Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 714
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo