Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh là mẫu giấy chứng nhận được sở giáo dục và đào tạo cấp cho giáo viên bộ môn của một trường nào đó, chứng nhận về việc giáo viên đó đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi bộ môn mà mình đang tham gia giảng dạy. Mẫu nêu rõ tên giáo viên được chứng nhận, ngày tháng chứng nhận.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường

Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Mẫu sơ kết lớp của giáo viên chủ nhiệm

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Nội dung cơ bản của mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh như sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TỈNH

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .................

Chứng nhận đồng chí: ........................

Giáo viên môn: ......................... Trường THPT ...............

Đạt giải ............ Tại hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh

Năm học 20......... – 20.........

............., ngày.....tháng.....năm.....

QĐ số .......... QĐ-............ ngày ..../.../20.....

Chứng nhận số .....

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đánh giá bài viết
1 3.124
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.